Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T22:42:41+01:00
Powody powstania bezrobocia w Polsce to m.in. osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, restrukturyzacja przemysłu węglowego, hutniczego i zbrojeniowego a także mobilność siły roboczej. Ogromne konsekwencje dla polskiego bezrobocia notowany od początku lat 90 wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (18 - 59/64lata),będące echem drugiego powojennego wyżu demograficznego.
Konsekwencjami bezrobocia(zwłaszcza dlugotrwałego) dla większości bezrobotnych są: pogorszenie standartu życia,a ubóstwo, problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego, izolacja społeczna, poczucie obniżenia statusu, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalnym i w życiu społeczności lokalnej. Towarzyszy temu dyskomfort psychiczny, polegający często na poczuciu bezsilności, a czasem nawet beznadziejności. Skutki bezrobocia nie są jednakowe dla wszystkich, różnicuje je: płeć, wiek, poziom kwalifikacji i inne cechy osoby bezrobotnej.
Bezrobocie uważane jest przez ogromna większość dotkniętych nim osób za katastrofę życiowa. Brak pracy może być dla wielu osób trudnym przeżyciem psychicznym. Bezrobocie staje się czynnikiem wpływającym na wzrost patologii społecznej. Wśród nasilających się zachowań patologicznych związanych z bezrobociem najczęściej występują: alkoholizm, przestępczość.
Jak dotąd nie powstały efektywne systemy zwalczania bezrobocia.
6 2 6