Odpowiedzi

2010-01-28T16:45:36+01:00
Wz ogolny alkenów
CnH2n
12n+2n=56
14n=56
n=4
C4H8
odp jest to but,1-en lub 2-metylopropen lub but,2-en
2 4 2
2010-01-28T16:46:14+01:00
Wzór ogólny alkenów
CnH2n

mc = 12u

12n + 2n = 56
14n = 56 /:14
n = 4

jest to alken o 4 atomach węgla więc jest to buten
C₄H₈
2 4 2