Wszystko z Ewangelii św. Jana ( uzupełnij ):NIE BYŁ ON ..............................., LECZ ZOSTAŁ ........................................., ABY ZAŚWIADCZYĆ ........................................
2.ZA kogo uważali ludzie Jana Chrzciciela ludzie w czasach Pana Jezusa ? ................................................................................ ................................
3.UPORZĄDKUJ
godnością, przewyższył , Ten, był , po mnie, który, idzie, powiedziałem ,Ten, gdyż, wcześniej, był, o którym, ode mnie, mnie

................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ .................................

4.Który z proroków wypowiedział te słowa :
„Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską.” ........................................
5.Jak inaczej nazywa się Betania , gdzie Jan udzielał chrztu ? ..........................................
6.Kto przyprowadził Piotra do Pana Jezusa ? ......................................................................
7.Kogo spotkał Jezus w Galilei ? ............................................................................................
8.Z jakiego miasta pochodzili Andrzej i Piotr ? ...................................................................
9.Po jakim drzewem widział Pan Jezus Natanaela ? ..............................................................
10.Ułóż rozsypankę:
Synem, Rabbi,jesteś, TY,Królem, Bożym, Izraela, jesteś, Ty.

................................................................................. .....................................................................
11.Jaki był początek znaków Pana Jezusa? ....................................................
12.Cuda (znaki ) są wyrazem ...................................... Pana Jezusa .
13.Dokąd udał się Pan Jezus po cudzie w Kanie Galilejskiej ?
14.Co według Jezusa jest konieczne do zbawienia ?(podkreśl właściwą odpowiedź)
- spowiedź
- pokuta
- narodzenie z wody i Ducha
15.Kim był Nikodem ? ..............................................................................................
16.Wiara to (podkreśl właściwą odpowiedź )
-chodzenie na religię
-uznanie P.Jezusa za Syna posłanego przez Ojca
-sakramenty
-przyjście do Jezusa
- zobaczenie Go
-chodzenie do kościoła
-zachowanie w miłości Jego przykazań
-uznanie Jezusa i Ojca
17.Z jakiej krainy pochodziła kobieta przy studni? .....................................................
18 „ Woda żywa „ jest symbolem.................
19.Kogo Pan Jezus uzdrowił w Kafarnaum ?
20.Ile znaków uczynił Pan Jezus od przybycia z Judei do Galilei ?
21.W jakim mieście Pan Jezus nauczał o Eucharystii?
22.Jakie święto apostołowie przeżywali bez Pan Jezusa?
23.Co robił kapłan w ostatni dzień Święta Namiotów?
24.Jak chcieli ukarać faryzeusze kobietę cudzołożną?
25.Gdzie Pan Jezus wypowiedział słowa: „Nie znacie ani Mnie ani mojego Ojca.
Gdybyście Mnie poznali poznalibyście i mojego Ojca” ?
26.Gdzi Pan Jezus uzdrowił niewidomego ?
27.Kiedy i za co Żydzi chcieli ukamieniować Pana Jezusa?
28.Kiedy obchodzono uroczystość poświecenia świątyni ?
29.Beteseda(Betesate,Bezeta,Betsaida) to nazwa ........................., która znajduje się w.......................................(podaj miasto i miejsce ).
30.Chory przy sadzawce cierpiał od.................lat.(podaj liczbę).
31.Co oznaczało „poruszenie wody”?..............................................
32.W jaki dzień Pan Jezus uzdrowił chorego przy sadzawce ?........................
33. Gdzie Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby?
34. Pan Jezus rozmnożył ( podkreśl właściwą odpowiedź)
a) siedem chlebów i parę rybek
b) pięć chlebów i dwie ryby
c) dwa chleby i pięć ryb
35. Ile zostało koszy ułomków ?......................
36.Kim ludzie chcieli obwołać Pana Jezusa po cudownym rozmnożeniu chleba?
37.Stadion to (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) ok.192 metry
b) ok.158 metrów
c) ok.185 metrów
38.Dokończ zdanie :
„ Jam jest chleb ..............., kto do Mnie przychodzi nie będzie .......................”
39.Czyim bratem był Łazarz ? (podkreśl)
a) Marii Magdaleny
b)Marii i Marty
c) Joanny
40. Jakimi słowami Pan Jezus wskrzesił Łazarza ?
41.Przed jakim świętem Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę ?:.........
42.Czyim synem był Judasz ?
43. Uporządkuj :
wierzcie, w Boga, we, wierzycie, i , we , Mnie .
44.Do jakiego krzewu Pan Jezus porównuje nasz związek z Nim ? ...................
45.Z kim Judasz przybył do Ogrójca?..............................
46. W jakim miejsce Piłat sądził Jezusa ?
47. W jakich językach był napis na krzyżu ?
48. Do którego z apostołów Pan Jezus powiedział słowa : „Oto matka twoja” (podkreśl
właściwą odpowiedź )
a) do Piotra
b) do Jana
c) do Mateusza
49. Kim był Józef z Arymateii (podkreśl)
a) apostołem
b) uczniem Pana Jezusa
c) przyjacielem apostołów
50.Do kogo pobiegła Maria Magdalena, gdy zobaczyła, że grób jest pusty (podkreśl)
a) Szymona Piotra i Jana
b) do apostołów
c) do innych kobiet
51. Co oznacza słowo Rabbuni, którym Maria zwróciła się do zmartwychwstałego Pana Jezusa?
52.Rabbuni to słowo (podkreśl)
a)greckie
b)aramejskie
c)hebrajskie
53. Jakimi słowami Pan Jezus powitał apostołów po swoim zmartwychwstaniu ? ............................................................
54.Kogo Pan Jezus nazwał błogosławionymi ? .................................................................?
55.Jaki sakrament Pan Jezus ustanowił po swoim zmartwychwstaniu? .....................................
56. Uzupełnij : „Weźmijcie .........................., którym grzechy .................................. są im
.......................................”
57.O którym ze swoich uczniów Pan Jezus powiedział: „Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż
przyjdę, co tobie do tego ?” .................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-29T17:03:12+01:00
2,za Mesjasza,Eliasza,Zbawiciela
14.narrrodzenie z wody i Ducha
uznanie P.Jezusa za Syna posłanego przez Ojca
18 chrztu św.
56 ducha św,odpuścicie odpuszczone
9 1 9