Odpowiedzi

2010-01-28T18:25:36+01:00
1. Wybory do ciał przedstawicielskich i, jeśli jest to przewidziane w konstytucji, na inne stanowiska władcze (np. prezydenta kraju), muszą odbywać się regularnie, zgodnie z ustalonymi prawnie terminami upływu kadencji. Samowolne przedłużanie trwania mandatu, poza wyznaczone terminy, godzi w zasadę wolnych wyborów.

2. Do udziału w ubieganiu się o stanowiska władcze (np. posłów i senatorów) winny być dopuszczone na równych prawach wszystkie legalnie działające siły polityczne kraju. Delegalizacja (prawny zakaz działania), a przez to wyłączenie z wyborów może być czymś zupełnie wyjątkowym, opartym na bardzo solidnych podstawach prawnych i faktycznych (np. może dotyczyć organizacji czynnie praktykującej terroryzm).

3. Bierne prawo wyborcze, to jest możność ubiegania się o stanowisko obsadzane w drodze wyborów, powinno przysługiwać wszystkim obywatelom. Wyjątki (np. ze względu na pozbawienie prawomocnym wyrokiem sądowym praw publicznych czy ubezwłasnowolnienie z powodu trwałej choroby psychicznej) muszą być określone bardzo restryktywnie (w sposób ograniczający). [...]

5. Kandydaci i popierające ich ugrupowania polityczne w trakcie kampanii wyborczej muszą mieć zapewnione jednakowe warunki prawne swobodnego upowszechniania swoich poglądów i zdobywania społecznego poparcia. Do tego konieczna jest wolność prasy, zgromadzeń i manifestacji oraz wolność zrzeszania się.

6. Sam akt głosowania musi odbywać się w sposób swobodny, bez nacisków, pod kontrolą społeczną. W organizowaniu wyborów (komisje wyborcze) i ustalaniu ich wyników powinni brać udział sami obywatele. Jednocześnie rezultaty wyborów muszą podlegać kontroli niezawisłych sądów. Jest oczywiste, że wszelkie fałszerstwa wyborcze, utrudnianie obywatelom oddawania w sposób nieskrępowany głosów zgodnie z ich przekonaniami i sympatiami politycznymi, godzą w zasadę wolnych wyborów.

7. Zasady obliczania oddanych głosów i ustalania wyników wyborów muszą być jednakowe i jednakowo stosowane wobec wszystkich osób i ugrupowań kandydujących w wyborach.

8. Wybory powinny być powszechne i równe, a głosowanie powinno odbywać się tak, by była zagwarantowana jego tajność. [...]
2 3 2