Odpowiedzi

2010-01-28T20:15:02+01:00
Mężczyźni stanowili 54,0% ogółu aktywnych zawodowo i w stosunku do I kwartału 2008 r. ich liczba spadła o 13 tys. osób. Liczba kobiet aktywnych zawodowo spadła w tym czasie o 37 tys.
Na 100 mężczyzn aktywnych zawodowo przypadało w I kwartale 2009 r. 57 mężczyzn biernych zawodowo (58 przed rokiem), natomiast na 100 kobiet aktywnych zawodowo - 108 biernych zawodowo (o 4 więcej niż w I kwartale 2008 r.).
Spośród 801 tys. mieszkańców wsi uczestniczących w badaniu, którzy stanowili 31,4% ludności województwa łódzkiego w wieku 15 lat i więcej, 55,3% to ludność związana z gospodarstwem rolnym.
Aktywni zawodowo stanowili 57,9% ludności wiejskiej. Wśród ludności związanej z gospodarstwem rolnym współczynnik ten ukształtował się na poziomie 66,4% (o 3,5 pkt. proc. więcej niż w I kwartale 2008 r.).

Wśród aktywnych zawodowo najliczniejszą grupą, podobnie jak w poprzednich okresach, były osoby w wieku 25-34 lata stanowiące 31,8% ogółu - o 0,7 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 97,9% - o 0,2 pkt. proc. mniej niż w I kwartale 2008 r.
Wśród biernych zawodowo 62,8% stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej, ich udział w stosunku do I kwartału 2008 r. wzrósł o 4,2 pkt. proc. Liczba biernych zawodowo w wieku produkcyjnym spadła o 37 tys. osób, tj. o 6,6%. Osoby te stanowiły 46,0% ogółu osób pozostających biernymi zawodowo - o 2,2 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.

Rozpatrując zbiorowość aktywnych zawodowo z punktu widzenia poziomu wykształcenia stwierdzić należy, iż w I kwartale 2009 r. najliczniejsze grupy stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 393 tys. osób oraz zasadniczym zawodowym - 390 tys. osób, tj. odpowiednio 27,8% oraz 27,6% ogółu aktywnych zawodowo.

W I kwartale 2009 r. osoby bierne zawodowo stanowiły 44,6% ogółu ludności województwa w wieku 15 lat i więcej. Wśród ludności miejskiej udział tej grupy wyniósł 45,8%, na wsi natomiast 41,9%.
Wśród ludności związanej z gospodarstwem rolnym bierni zawodowo stanowili 33,6%, podczas gdy w grupie niezwiązanej z gospodarstwem odsetek
procent określonej sumy cudzego kapitału wyrażony w kwotach pieniężnych, które pożyczkobiorca w formie odszkodowania zobowiązany jest uregulować z tytułu korzystania z obcego kapitału bądź jako karę tzw. odsetki karne. Ich stawka określana jest przepisami prawa bądź postanowieniami umowy tzw. odsetki umowne. Podstawowa typologia odsetek to ustawowe i podatkowe
ten wyniósł 52,5%.

W pierwszym kwartale 2009 r. zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba biernych zawodowo z powodu pobierania emerytury
dożywotnie świadczenie pieniężne służące zapewnieniu środków na utrzymanie w razie zaprzestania aktywności zawodowej z powodu osiągnięcia określonego wieku i czasem okresu zatrudnienia
lub renty
świadczenie pieniężne przysługujące osobie spełniającej określone przepisami warunki służące dostarczeniu środków utrzymania m.in. z powodu niezdolności do pracy zarobkowej, utraty żywiciela rodziny. Można wyróżnić rentę z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową, rodzinną, socjalną
. Zanotowano 571 tys. takich osób (wobec 541 tys. w I kwartale 2008 r. oraz 551 tys. w IV kwartale 2008 r.). Stanowią one 50,2% osób biernych zawodowo. Zmalała natomiast liczba osób nieposzukujących pracy ze względu na zniechęcenie bezskutecznością jej poszukiwania. Liczba tych osób zmniejszyła się o 3 tys. i wyniosła 30 tys. Ich udział w liczbie biernych zawodowo był na poziomie 2,6% (o 0,2 pkt. proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r.). Spadła także liczba osób biernych zawodowo z powodu nauki bądź uzupełniania kwalifikacji - o 18,5%. Udział tej grupy spadł o 3,7 pkt. proc i w I kwartale 2009 r. wyniósł 18,6%.
1 5 1
2010-01-28T20:15:11+01:00
Brak miejsc pracy i odpowiedniego wykształcenia
1 3 1