Odpowiedzi

2010-01-29T07:04:41+01:00
Temat naszej pracy, jaki otrzymaliśmy nie jest łatwy, albowiem dotyczy on wszechstronnej, egzystencjalnej wiedzy na temat praw kobiet i dzieci. Mamy nadzieję, że niniejsza praca, opierająca się na różnego rodzaju deklaracjach w sprawach kobiet i dzieci będzie ciekawym i pomocnym materiałem w życiu niejednej kobiety i jej dziecka.
Codziennie na całym świecie, niezliczona liczba dzieci narażona jest na niebezpieczeństwa, które zagrażają ich dorastaniu i rozwojowi. Doznają one ogromnych cierpień; są ofiarami wojen, gwałtów, dyskryminacji rasowej, agresji, aneksji itp. Zmuszane są do opuszczania domów, rodzin, stając się uchodźcami. Są ofiarami zaniedbania i okrucieństwa. Każdego dnia miliony dzieci cierpią z powodu nędzy i kryzysu ekonomicznego, głodu i braku domu, zakażeń i braku jakichkolwiek środków na ich zwalczanie. To tymi, wyżej wymienionymi punktami zajęło się 71 przywódców państw i rządów zwalczając ?spartańskie? warunki życia tych dzieci. Podpisali oni Światową Deklarację w Sprawach Dzieci.
Prawa dzieci zostały w sposób szczególny potwierdzone w art. 24 Europejskiej Karty Praw Podstawowych, który stanowi, iż dzieci mają pełne prawo do ochrony i opieki koniecznej dla zrealizowania ich dobra. Dzieci, tak jak i dorośli powinny swobodnie wyrażać swoje poglądy, które nie powinny być nie brane pod uwagę. Wszystkie działania dotyczące dzieci winny być podporządkowane ich dobru. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania "stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców", o ile nie zagraża to dobru dziecka.
A kobiety? Jak Unia Europejska walczy z dyskryminacją ze względu na płeć?
Otóż od początku istnienia Wspólnot Europejskich prawa kobiet jak i dzieci były ważnym elementem ich polityki. Traktat Rzymski, który został podpisany w 1957 r., który powołał do życia Wspólnoty Europejskie zawierał zasadę równości wynagrodzenia bez względu na płeć. Z kolei Traktat Amsterdamski podpisany natomiast 1997 r. ustanowił zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, jako jedną z głównych misji realizowanych przez Wspólnoty. Na przestrzeni lat prawo wspólnotowe z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn powiększało się o rozporządzenia i dyrektywy normujące zakres równouprawnienia w coraz bardziej szczegółowym zakresie. Polityka Wspólnot w kwestii równouprawnienia nieustannie zmierza do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji oraz faktycznego zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom Wspólnot.
Unia Europejska podjęła szerokie działania w sprawie ochrony praw kobiet. Jednym z jej przedsięwzięć jest Europejska Karta Praw Podstawowych, która została uchwalona i podpisana podczas zjazdu Rady Europejskiej w Nicei (7 grudnia 2000 r.).
Głównym celem Karty jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych w świetle postępujących zmian o charakterze społecznym, naukowym i technicznym.
Pomimo, iż nie jest ona prawnie wiążąca dla żadnego z krajów Unii, podobnie jak Międzynarodowa Deklaracja Praw Człowieka, i choć nie posiada tak szerokiego zakresu obowiązywania, również stanowi wzór praw i wolności należnych każdej jednostce ludzkiej.

Najważniejsze prawa kobiet w Polsce podejmujących pracę to m.in.:

? Prawa kobiet w ciąży w pracy
Pracodawca zatrudniając kobietę do pracy, nie może zapytać się jej czy planuje ciążę, ani prosić ją o oświadczenie mówiące o tym, że dana osoba nie zamierza zachodzić w ciążę Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze zapewniają pewne szczególne prawa kobietom w ciąży i w okresie bezpośrednio po ciąży.

? Wypowiedzenie kobiecie w ciąży umowy o pracę!?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Dotyczy to każdej umowy o pracę z wyjątkiem umów na okres próbny krótszy niż miesiąc.

? Czy kobiecie w ciąży można zmienić warunki pracy w tym wynagrodzenia?

Polskie prawo zabrania wykonywania pewnych prac kobietom w ogóle- tym bardziej wiadomo, że nie wolno ich wykonywać kobietom w ciąży. Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudniane w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Jeśli więc pracujesz w systemie zmianowym, a jesteś w ciąży, pracodawca będzie musiał przydzielać Ci pracę tylko w dzień. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas ma obowiązek przenieść Cię do innej pracy, która nie wymaga pracy nocnej. Jeśli jednak okaże się, że pracodawca nie ma takiej możliwości, wówczas może zwolnić Cię z obowiązku świadczenia pracy w ogóle przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

? Inne uprawnienia:

Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Kobiety ciężarne nie muszą wyjeżdżać na delegacje
Ostatnio Benedykt XVI w orędziu na ?Światowy Dzień Pokoju? podkreślił, że każdy człowiek ma prawo do życia w szczęściu i realizowaniu swoich marzeń.jest tego dużo ale dobrze:))
1 5 1