Odpowiedzi

2010-01-29T15:45:17+01:00
W Polsce barok pojawił się w na przełomie XVI i XVII wieku. Był to okres panowania pierwszych królów elekcyjnych i kontrreformacji. Czas prowadzenia długoletnich wojen z sąsiadującymi państwami (Szwecją, Rosją, Turcją) oraz niepokojów wewnętrznych (powstania kozackie: Kosińskiego, Nalewajki, Chmielnickiego). Lat, podczas których rozegrano wiele bitew odnosząc wspaniałe zwycięstwa i pamiętne porażki. Okres, w którym największy rozgłos uzyskiwali dowodzący wojskami hetmani. Osobowości powszechnie znane i urastające do miana bohaterów narodowych. Były to lata niespokojne, które przyniosły Polsce zniszczenia wojenne i chwile ożywienia, odbudowy. Specyficznym elementem polskiej sztuki okresu baroku był sarmatyzm.
Czas trwania baroku, od jego początków, w których współistniał z okresem późnego renesansu po okres końcowy, w którym jeszcze się pojawia pomimo rozwijającej się sztuki klasycyzmu, to lata obejmujące historię Polski od czasów jej świetności do chwil poprzedzających rozbiory.

W połowie XVII wieku, pod wpływem sztuki Rembrandta, powstają dzieła o znacznie intensywniejszych barwach i kompozycji podkreślonej światłocieniem. Do najwybitniejszych postaci tego okresu należał Daniel Schultz, portrecista królewski. Do malarstwa portretowego należą także, specyficzne dla sztuki polskiej, portrety trumienne. Ich powstanie wiąże się z sarmackim układem obyczajów pogrzebowych.

# Tomasz Dolabella, malarz Zygmunta III Wazy, jeden z pierwszych przedstawicieli baroku, twórca dzieł o tematyce religijnej i historycznej,
# Franciszek Lekszycki, twórca wielu obrazów o tematyce religijnych dla świątyń Bernardynów,
# Krzysztof Boguszewski, działał w Wielkopolsce, jego obrazy Niebieskie Jeruzalem, św. Marcin z Tours znajdują się w poznańskiej katedrze,
# Herman Han, dzieła na zamówienie kościołów cysterskich w Oliwie i Pelplinie (Pokłon pasterzy, Koronacja NMP w ołtarzu głównym)
# Daniel Schultz, nadworny portrecista Jana Kazimierza i jego następców, mistrz w oddaniu nastroju i emocji przedstawianych postaci,
# Andrzej Stech, portrecista gdańskiego patrycjatu, dbający o kompozycję dzieła i precyzyjne oddanie szczegółów stroju i rekwizytów,3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T16:12:02+01:00
Barok był kierunkiem rozwijającym się w kulturze europejskiej w XVIIw i w I połowie XVIIIw.Słowo barok pojawiło się w XVII i pierwotnie oznaczało przepych,dziwactwo i nie regularność w sztuce.W jego ramach ukazało się wiele rożnych idei filozoficznych i artystycznych.Architektura barokowa rodząca się w XVIIw.Sztuka barokowa jest wyrazem panującego w Europie niepokoju,wewnętrznej rozterki i gwałtownych zmian.
Architektura baroku opiera się na wzorach antycznych.
Barok wyróżnia się zamiłowaniem do kontrastów wydobywanych za pomocą barwy i światła.Wprowadza krzywiznę w miejsce lini prostej,płaszczyznę sfalowaną w miejsce lini płaskiej.Podstawową cechą baroku staje się ruch i dynamika.W architekturze nowy styl
baroku przejawił się głównie w budownictwie kościołów pałaców.
Barok był stylem bardzo różnorodnym istniały dwa podstawowe nurty:
-Monumentalny
-Manierystyczny
Nurt manierystyczny to jest dynamiczny charakteryzował się bogatą dekoracją.Pierwowzorem dla architektów i budowniczych barokowych świątyń monumentalnych stał się
Kościół jezuitów w Gesu.
CECHY BAROKU:
Bogactwo ozdób kontrasty barw kręcone słupy
naczułki pilaster.

ARCHITEKTURA BAROKU W POLSCE
Rozwinęła się w pełni w XVIIw.Nowe obiekty stawiano głównie na zamówienie dworu królewskiego możnowładców i kościoła.
Typowymi budowlami w Polskim baroku były:
Dwór w Tułowicach,Zamek Krasińskich w Krasiczynie.Umieszczono w jego narożach cztery baszty:
Papieska Polska Królewska i Szlachecka.
W Polsce rozwinęła się sztuka dekoracji wnętrz.Do Polski
przyjeżdżali artyści z całej Europy,którzy pracowali na zamówienie królów i magnatów.Dekorując ich wnętrza
obrazami plafonami(czyli dekoracjami malowidłami umieszczonymi na suficie.)Sztukaterią czyli ozdoby rzeźbiarskie
za stiuku(sztucznego marmuru)typowe dla dekoracji w okresie baroku.


5 4 5