Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:23:33+01:00
Luteranizm - odrzuca autorytet papieża, odpusty, celibat księży, sakramenty oprócz chrztu i komunii, kult obrazów i relikwii. W liturgii wprowadził języki narodowe w miejsce łaciny; w roku 2007 Synod Kościoła Luterańskiego w Norwegii zezwolił osobom homoseksualnym pozostającym w związkach jednopłciowych na pełnienie funkcji kapłańskich; Luteranie odrzucają kult świętych

kalwinizm - "Bóg jednych ludzi przeznaczył na zbawienie, a innych na potępienie"; najważniejsze jest spełnianie dobrych uczynków; potępiał on bowiem zabawy, tańce, gry hazardowe, nakazywał aktywną służbę Bogu

anglikanizm - autorytetem jest Biblia; odrzucono celibat; uznano, że Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób symboliczny; mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej
1 5 1
2010-01-29T17:34:19+01:00
Luteranizm (Marcin Luter)
* zbawienie człowieka następuje na podstawie jego wiary (sola fide) i łaski Boga (sola gratia), a nie poprzez uczynki
* uczynki człowieka są jedynie następstwem jego wiary, więc człowieka prawdziwie wierzący jest zarazem człowiekiem morlanym
* jednym źródłem prawd wiary jest Biblia (sola scriptura), a jej interpretacja jest indywidualna
* kontakt człowieka z Bogiem jest osobisty - nie potrzebuje on ani Kościoła, ani duchownych, by dotrzeć do Stwórcy
* odrzucenie sarkamentalnej charyzmy urzędu kapłańskiego - celowe jest jedynie działanie predykantów (pastorów), czyli duchownych przewodników, których zadaniem jest nauczanie prawd wiary zgodnie z Biblią i Dużym Katechizmem M. Lutra ooraz udzielanie wiernym sakramentów.
* odrzucenie zapisów (nauk) soborów, teologów, ojców Kościoła
* likwidacja zakonów i zniesienie cielibatu duchownych
* uznanie tylko dwóch sakramentów jako wynikających z Pisma : chrztu i dwupostaciowej Eucharystii (realna, lecz utajona obecność Chrysusa w komunikacie)
* odrzucenie przejawów kultu rzeczy - czczenia obrazów, relikwii, procesji, pielgrzymek
* używanie języków narodowych liturgii
* nieuznawanie zwierzchności papiestwa
* brak ścisłej organizacji kościelnej - wiele luźno powiązanych ze sobą Kościołów krajowych, które podporządkowano lokalnym książętom, sprawujących zwierzchność poprzez superintendentów

Kalwinizm (Jan Kalwin)
* doktryna predestynacji - Bóg przeznaczył część ludzi do zbawienia, a pozostałych skazał na potępienie i człowiek nie ma żadnej możliwości wpływu na ten stan
* Pismo Święte jest jedynym źródłem prawd wiary, ale ich interpretacja nie może być indywidualna - obowiązuje wykładnia ogłoszona przez J. Kalwina
* uznanie jedynie chrztu i dwupostaciowej Eucharystii za sakramenty, przy czym obecność Chrystusa w eucharystii mawymiar jedynie symboliczno-pamiątkowy
*odrzucenie przejawów kultu rzeczy
*odrzucenie kultu Matki Bożej i świętych
*używanie języków narodowych w liturgii
*nieuznawanie zwierzchności papiestwa
* odrzucenie nauk soborów, teologów, ojców Kościoła
*likwidacja zakonów i zniesienie celibatu duchownych
* moralność oparta na wstrzemięźliwości, sprawiedliwości, pobożności i pracy
*bogacenie się poprzez uczciwą pracę jest dowodem łaski Boga, bieda zaś przejawem jej braku
* Kościół jako całość składa się z ogółu gmin mających znaczną autonomię
* na czele Kościoła stoi wybierany konsystorz, a w gminach ważną rolę odgrywaja oprócz duchownych osoby świeckie, a zwłaszcza kolegia seniorów

Anglikanizm (Henryk VIII )
* źródłem prawd wiary jest Biblia, interpretowana na podstawie Tradycji
* uznanie dogmatów trzech pierwszych soborów powszechnych
* utrzymanie dogmatu o konieczności przynależności do Kościoła dla uzyskania zbawienia, przy jednoczesnym wprowadzeniu luterańskiego dogmatu zabwienia poprzez wiarę
* zerwanie z Rzymem- głową kościoła anglikańskiego zostal król
* rozwiązanie zakonów, konfiskata majątków Kościoła
* zniesienie przywilejów duchowieństwa i wypłacenie im przez państwo pensji urzędniczych
* zachowanie dawnej liturgii, poza wprowadzeniem do niej języka angielskiego
* zachowanie episkopalnego (hierarchicznego) ustroju Kościoła - mianowanie biskupów przywilejem króla, biskupi mianuja proboszczów
* pozostawienie sądownictwa kościelnego i dziesięcin


ufff ^^ mam nadzieję, że się przyda :)
3 5 3