Kochani błagam, potrzebne na wczoraj.Proszę o przetłumaczenie na angielski...dam naj :-)))

Eutanazja - za czy przeciw?
Pytanie to stawia sobie dzisiaj wielu ludzi, zarówno wierzących jak i nie wierzących. Temat ten staje się coraz bardziej nagłaśniany i rozpowszechniany. Czy można kogoś zabić? Czy pozbawienie życia drugiej osoby jest czymś naturalnym?Takie pytania nasuwają mi się na myśl o eutanazji.
Postanowiłam więc wypisać wszystkie za i przeciw, które nasuwają mi się na myśl.
Z jednej strony eutanazja może stać się ulgą dla obłożnie chorego gdyż w pewien sposób zostanie mu uśmierzone cierpienie i jest to również ulga dla najbliższych, którzy nie dają już sobie rady z opieką nad chorym.
Również podtrzymywanie przy życiu ludzi podłączonych do respiratorów bez których by nie przeżyli a chcących odejść z tego świata jest bez sensu. Wszyscy ludzie mogą decydować o swoim życiu i śmierci więc pozwólmy im świadomie wybierać.
To były argumenty za ale są też takie, które świadczą o tym żeby tego nie robić.
Wyznawcy wiary katolickiej znający 5 przykazanie (nie zabijaj) są przeciwni eutanazji, zachodzi też obawa, że legalizacja eutanazji mogła by być niewłaściwie interpretowana i wykorzystywana przez lekarzy i najbliższych.
Innym argumentem jest postać J.Świtaja, który prosił o eutanazję a obecnie jest zadowolony z życia i nie myśli o śmierci.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T21:08:53+01:00
Euthanasia - for or against?
This question poses itself today, many people, both believers and non believers. This topic is becoming increasingly aired and distributed. Is it possible to kill someone? Does the other person's deprivation of life is something natural? Such questions arise to me at the thought of euthanasia.
So I decided to print the pros and cons, which cast me in mind.
On the one hand, euthanasia may be a relief for the bed-ridden patient in a certain way because it is uśmierzone suffering and it is also a relief for loved ones who already can not cope with the care of the sick.
Also supporting the lives of people connected to respirators without which would not survive and who want to leave this world is without meaning. All people can decide about his life and death, so let them make informed choices.
These were pros but there are also those who provide the order not to do so.
Followers of the Catholic faith, knowing 5 commandment (thou shalt not kill) are opposed to euthanasia, there is also concern that the legalization of euthanasia that could be wrongly interpreted and used by doctors and loved ones.
Another argument is the character J.Świtaja, who asked for euthanasia but is now satisfied with the life and thoughts of death.