115. Zysk operacyjny to:
a) zysk brutto - podatek dochodowy,
b) nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem,
c) zysk netto + amortyzacja,
d) zysk netto + odsetki.

116. Umowa o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, nie określa:
a) rodzaju pracy,
b) wymiaru czasu pracy,
c) wynagrodzenia za pracę,
d) zakresu czynności.

117. Krzywa obojętności:
a) ma nachylenie dodatnie,
b) przedstawia koszty alternatywne,
c) określa kombinacje dwóch dóbr, które zaspokajają potrzeby konsumenta w jednakowym stopniu,
d) zależy od cen dóbr i usług.

118. Wartość godziwa przedsiębiorstwa to:
a) kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami,
b) zdolność aktywów do generowania strumienia wolnych przepływów pieniężnych (po opodatkowaniu),
c) wartość rynkowa pomniejszona o koszty sprzedaży oraz upusty od ceny rynkowej udzielone celem sfinalizowania sprzedaży w ograniczonym przedziale czasu,
d) wartość, według której dany składnik majątku ujmowany jest w bilansie po uwzględnieniu umorzenia oraz kwoty odpisów amortyzacyjnych.

119. Jeżeli dynamika PKB spada, wzrasta inflacja i bezrobocie, to gospodarka znajduje się w:
a) stanie równowagi,
b) fazie ożywienia,
c) fazie recesji,
d) fazie upadłości.

120. Do makrootoczenia przedsiębiorstwa nie zalicza się:
a) otoczenia technologicznego,
b) otoczenia prawnego,
c) otoczenia ekonomicznego,
d) otoczenia konkurencyjnego.

121. Do podstawowych funkcji pieniądza nie należy:
a) funkcja tezauryzacji,
b) funkcja dostosowawcza,
c) funkcja środka wymiany,
d) funkcja miernika wartości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T00:32:40+01:00
116. b)
116. d)
117. c)
118. a)
119. c)
120. d)
121. b)

Przygotowania do Olimpiady Przedsiębiorczości ? Powodzenia :)