Mam na zadanie napisać kalkulator w programie Pascal.
Mam problem ponieważ nie umiem programować a tym bardziej stwarzać liczydło.

Zadanie polega na napisaniu programu który będzie liczył liczby dodawał mnożył dzielił odejmował a przy tym musi mieć wygląd. (monitorek itp.) Jednym słowem ma to być kalkulator komputerowy (kolory są mi obojętne) Bardzo proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T12:48:35+01:00
Program kalkulator;
uses crt;
var
liczba1,liczba2,wynik,i:real;znak:char;
label {menu,poczatek,dodawanie,odejmowanie,dzielenie,mnozenie,pierwiastek,kwadrat,}koniec;
procedure MENU; forward;
{ ************************************************************************** }

procedure DODAWANIE;
begin
clrscr;
writeln('obliczenie wyrazenia');
write(' ');
read(liczba1);
write(' ');
read(liczba2);
wynik:=liczba1+liczba2;
writeln('wynik wynosi',' ',wynik:0:2);
write('Naci�ij dowolny klawisz');
readkey;
MENU;
end;
{ ************************************************************************** }

procedure ODEJMOWANIE;
begin
clrscr;
writeln('obliczenie wyrazenia ');
write(' ');
read(liczba1);
write(' ');
read(liczba2);
wynik:=liczba1-liczba2;
writeln('wynik wynosi',' ',wynik:0:2);
write('Naci�ij dowolny klawisz');
readkey;
MENU;
end;
{ ************************************************************************** }

procedure MNOZENIE;
begin
clrscr;
writeln('obliczenie wyrazenia ');
write(' ');
read(liczba1);
write(' ');
read(liczba2);
wynik:=liczba1*liczba2;
writeln('wynik wynosi',' ',wynik:0:2);
gotoxy(10,15);
write('press any key');
readkey;
MENU;
end;
{ ************************************************************************** }

procedure DZIELENIE;
begin
clrscr;
writeln('obliczenie wyraľenia a/b');
write(' ');
read(liczba1);
write(' ');
read(liczba2);
wynik:=liczba1/liczba2;
writeln('wynik wynosi',' ',wynik:0:2);
gotoxy(10,15);
write('press any key');
readkey;
MENU;
end;
{ ************************************************************************** }

procedure MENU;
begin
clrscr;
writeln('MENU');
writeln('1->dodawanie');
writeln('2->odejmowanie');
writeln('3->mnozenie');
writeln('4->dzielenie');
writeln('wyjscie z programu 8');
writeln('wybierz cyfre dzialania ktore chcesz wykonac ');
znak:=readkey;
if znak='1' then dodawanie;
if znak='2' then odejmowanie;
if znak='3' then mnozenie;
if znak='4' then dzielenie;
if znak='8' then halt;
end; {end menu}

begin
writeln('KALKULATOR');
menu;
end.