Uzupełnij luki w zdaniach :
W pieśni ,, Serce roście '' J.Kochanowski przekonuje nas, że warunkiem dobrego życia jest czyste sumienie.
Natomiast utwór ,, Czego chcesz od nas Panie '' jest formą rozmowy ze Stwórcą. Podmiotem lirycznym uczynił poeta ........
o czym przekonuje nas forma ..... osoby liczby ...... czasowników, np. ......... , ........... oraz znamienne ........... , np. ......... , ......... . Utwór zbudowany jest z ..... strof ......
Zastosował poeta wersyfikację sylabiczną ......... pieśń ta napisana została wierszem :


- ....... zgłoskowcem
Wszystkie wersy zamknięte są ..... np.
- ........
- .........
- .........
- .........
Kochanowski użył rymów (ze względu na układ) ......
Poeta wśród zastosował najwięcej (gramatyczny, niegramatyczny), np. ......... : ....... , ale znajdujemy też w tym tekście rymy wyszukane czyli ....... np. ........ : ......... .
Rytmiczność kompozycji autor podkreślił stałą średniówką, która przypada po ..... sylabie, np. ,, ........." , ,, .........".

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:33:33+01:00
Formy gramatyczne: w strofce 1 –1 os. lmn. („nas”); w strofce 3 – 1 os. lp. („wiem”); w strofkach 4 i ostatniej znów 1 os. lmn. Podmiot liryczny mówi zatem zarówno we własnym imieniu, wygłaszając sądy subiektywne, jak i wypowiada się w imieniu zbiorowości (ludzkości), co nadaje jego słowom walor
Występują rymy dokładne, męskie (dary --> miary). Jest to wiersz sylabiczny - każdy wers składa się z 13 sylab i ma "średniówkę" po 7 sylabie. Dzięki temu utwór jest bardzo rytmiczny.
wiersz sylabiczny (7+6), czterowersowa budowa strofy, przejrzysty układ rymów (aa bb),budowa wersów zgodna z rozkładem zdań lub jego części (wiersz meliczny),dla uniknięcia monotonii - przerzutnie, zdania pytające oraz urozmaicające wers zdania wtrącone.