Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T16:14:35+02:00
Geneza powstania, Cele i Symbolika

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z. zarejestrowane zostało przez sąd w Hamburgu w dniu 28.08.2007 r.
Absolutnym priorytetem działalności Stowarzyszenia – jest:
- promocja porozumienia i przyjaźni między osobami narodowości polskiej i niemieckiej
- wieloraka pomoc (także finansowa oraz prawna) i ochrona dla wszystkich poszkodowanych osób, które stały się ofiarami dyskryminacji na terenie RFN
- pomoc osobom bezpośrednio lub pośrednio dotkniętym dyskryminacją na terenie Niemiec ze względu na ich polskie pochodzenie
poradnictwo dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na terenie RFN
- organizacja, utworzenie, prowadzenie i posiadanie polskojęzycznych przedszkoli, szkół, kursów języka polskiego i niemieckiego, sympozjów oraz centrów kultury polskiej celem promocji oświaty, kultury i wychowania oraz wizerunku Polski na terenie RFN,
- wspieranie wartościowych dla Polonii w Niemczech inicjatyw społecznych
2009-10-05T16:16:26+02:00
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO - KULTURALNE „ZIARNO"

Celem Stowarzyszenia "Ziarno" jest:


1.Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, stosunkach społecznych i ekonomicznych.
2.Tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością i poszanowaniem innych tradycji.
3.Tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej (uprawa, hodowla, przetwórstwo, przechowalnictwo).
4.Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka oraz działania dla zachowania zdrowia, działalność charytatywna dla osób uzależnionych.
5.Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
6.Działania na rzecz integracji środowiska z osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi, działalność charytatywna na rzecz tychże osób.
7.Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
8.Działalność charytatywna na rzecz osób z rodzin zagrożonych społecznie i ekonomicznie.
9.Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętymi celami Stowarzyszenia.