Odpowiedzi

2010-01-30T20:08:15+01:00
V=abc
V=1,2m x 2m×0,0125m
V=0,03m³
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T20:10:15+01:00
V(objętość)=a×b×h
a=1,2m=120cm
b=2m=200cm
c=12,5mm=1,25cm

V=120×200×1,25=30 000cm³

1 1 1