Bardzo proszę o przetłumaczenie poniższej recencji na język angielski. A oto i ona:

W kinach film "2012", najnowsza superprodukcja Rolanda Emmericha – człowieka, który dał światu Dzień Niepodległości. Najnowszy film Rolanda Emmericha zapiera dech w piersiach efektami specjalnymi. Koniec świata jeszcze nigdy w kinie nie wyglądał tak pięknie i był tak inteligentnie opowiedziany. Ale po kolei. Urodzony w Niemczech reżyser Roland Emmerich w niemal każdym swoim filmie udowadniał światu, iż ma niezwykle lekką reżyserką rękę a jego filmy sięgają poziomu mistrzowskiego. Tak też jest w przypadku "2012" – opowieści inspirowanej słynnymi przepowiedniami Majów dotyczących końca świata. Emmerich (współautor scenariusza) świetnie pokazuje tu zadufanie współczesnego naukowego światka, który ignorując ostrzeżenia z danych przepowiedni (i głos ludu) zbyt późno odkrywa nadciągającą zagładę. Co więcej pokazując podłość rasy ludzkiej Emmerich atakuje swoich rodaków wypominając im druga wojnę światową. Pojawia się tutaj wszak element rasy lepszych ludzi, którzy mogą wykupić sobie wejście na arki (współczesnego Noego) ratujące ludzi. Ta czytelna aluzja do zbrodni wojennych jakich dopuszczali się hitlerowcy wznosi się na wyżyny artystycznego kina. Czy zatem rasa ludzka jest tak zła, że skazana? Czy to nasz koniec? Na szczęście Emmerich wierzy w odwagę jednostki, która w sytuacji najbardziej kryzysowej jest w stanie wyzbyć się egoizmu i prowadzić ludzkość ku ratunkowi. Taką szlachetną acz wieloznaczną postacią jest tutaj Jackson Curtis (rewelacyjny grający na poziomie sir Laurence'a Oliviera, John Cusack). Rozwodnik, introwertyk, który nie potrafi nawet bliskim okazywać ciepła zamienia się w prostego, ale jakże uniwersalnego bohatera prowadzącego ludzkość w stronę jasności – czyli życia i przyszłości. Do tej pory nie było w kinie tak przekonywującej błyskotliwie skonstruowanej postaci. Fakt iż wymyślił ją Emmerich udowadnia tylko jego reżyserskie mistrzostwo. Warto dodać, iż scenarzyści włożyli tutaj sporo wysiłku, aby nie tylko nakreślić postać głównego bohatera, ale pokazać cały rozpadający się świat. Największe wrażenie robi amerykański prezydent przypominający Baracka Obamę, który w momencie zagrożenia zostaje z narodem – to zachowanie godne laureata pokojowej nagrody Nobla.

Z góry dzięki ;)) pozdro. Proszę o zrobienie tego do jutra ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-30T21:07:48+01:00
In cinemas film Rolanda's, the newest superprodukcja "2012" Emmericha – the man who gave the world Day of Independence. Rolanda's the newest film Emmericha holds in breasts breath special effects. The end of world yet never in cinema looked so beautifully and he was told so intelligently. But after railway. Born in Germanys director Roland Emmerich in almost with every his film proved world, that there is hand unusually light reżyserką and his films reach masterly level. "2012" is in case so also – the inspired with famous prophecies of Mays tale relating the end of world. The Emmerich ( the co-author of script) shows here great the presumptuousness of present the scientific small world, which ignoring the warning from data of prophecy (and the voice of nation) it uncovers the approaching extermination sale late. What more showing the meanness of race the human Emmerich attacks his countrymen reproaching to them second the world war. It appears here why element of the better men who can repurchase me on ark entry's race (present the Noego) saving the men. They admitted to receive to war crimes what this readable allusion it rises on upland of artistic cinema Hitlerite. Is therefore human race evil so, that sentenced? Do this our end? Emmerich believes in courage of the individual which in the most critical situation is able to get rid egoism fortunately and to lead towards rescue mankind. Such noble though Jackson is ambiguous figure here Curtis (amazing playing on level sir Laurence'a Oliviera, John Cusack). The divorcee, introvert it whose be not able to even close show warmth changes in simple, but the how universal hero of leader the mankind in side of clearness – that is life and the future. Brightly constructed figure's so przekonywującej to this time was not in cinema. Fact that Emmerich invented her proves only his director's championship. It it it was it been proper was was to add, that scenarzyści put effort here sporo, to to outline main hero's figure not only, but to show whole breaking up world. The largest impression does the American president the reminding Baracka the Obamę, which in moment of threat becomes from nation – this stately behaviour of laureate of peaceful prize Nobla.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T21:09:11+01:00
In cinemas film "2012", the newest superproduction of Emmericha Roland – of man which gave the Day of the Independence to world. The newest film of Emmericha Roland is blocking the breath in breasts with special effects. The end of the world still never at the cinema looked beautiful this way and he was so intelligently tell. But one after the other. Director given birth in Germany Emmerich Roland in almost every one's film he proved world, that he had extremely with light director the hand but his films reach the masterly level. He is so also in the case "2012" – of inspired story with famous prophecies of Mayans concerning the end of the world. Emmerich (co-author of the script) great is showing the self-righteousness of the contemporary scientific community here, which ignoring warning the prophecy from data (and the voice of the people) too late is discovering the approaching extermination. What's more showing the meanness of the Emmerich human race is attacking his/her countrymen reproaching them for the Second World War. Here after all an element of the race of good persons which can take out for oneself going arks up appears (of contemporary Noah) saving people. This clear allusion for war crimes Nazis committed which is climbing to height of the artistic cinema. And so whether the human race is so bad, that convicted? Whether is it our end? Fortunately Emmerich believes in the courage of the individual which in the most critical situation is able to get rid of the egoism and to lead the mankind to the rescue. Here Jackson is such a noble although ambiguous form Curtis (sensational sir playing on the level Laurence'a of Olivier, John Cusack). Divorcee, the introvert which isn't able even to show the warmth family and friends is exchanging into straight, but indeed of universal hero leading the mankind in the direction of the brightness – that is lives and futures. So far at the cinema a brilliantly constructed figure this way convincing didn't feel. The fact that Emmerich invented her is proving only his directorial championship. It is worthwhile adding that scriptwriters put quite a lot of effort not only to draw the figure of the main character, but also to show entire world breaking down here. An American resembling president is doing the greatest impression Baracka Obamę which in the moment of the threat is staying with the nation – it is a behaviour worth the winner of the Nobel Peace Prize.


Liczę na Naj!