ZADANIE 1
Wykorzystując pętlę zaporową napisz program wyznaczający pola
następujących figur geometrycznych: prostokąt, trójkąt,
równoległobok, koło i trapez. Program na początku powinien
wyświetlić menu, z którego uŜytkownik będzie mógł dokonać wyboru
figury, następnie podajemy wymagane dane potrzebne do obliczenia
pola danej figury.

Program w Turbo Pascalu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:42:13+01:00
Var

a,b,p : integer;

begin

repeat

begin

writeln ( ' Podaj a:' );

readln (a);

writeln ( ' Podaj b:' );

readln (b);

p := a*b;

writeln (a,'*',b,'=',p);

end

until ((a*b)<=0);

readln;

end.