Odpowiedzi

2010-01-31T10:42:58+01:00
W dniu 31 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dalej: "Rozporządzenie"). Rozporządzenie wprowadza tzw. "jedno okienko", co oznacza, że osoby fizyczne składające wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej będą mogły razem z nim w jednym urzędzie na jednym formularzu złożyć zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z Ustawą dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.