Odpowiedzi

2010-01-31T21:22:51+01:00
Procedura rejestracji dział gosp.
Od 1 01 2001 weszły w rzycie przepisy zgodnie z którymi przedsiębiorca może rozpocząć dział gosp po uzyskaniu wpisu do rejestru przed. KRS utworzony na mocy ustawy z 20,08,1997 składa się z –rejestru przed –rejestru stowarzyszeń i innych org. społ. i zawodowych fundacji oraz publicznych zoz--ów.
1,*Przed zamierzający prowadzić spółkę prawa handlowego musi uzyskać wpis do KRS. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Do wniosku należy dołączyć wzory podpisów os Upoważnionych do reprezentowania sp. dok potwierdzające prawo do lokalu, w którym prowadzona jest dział, a także dokumenty będące podstawą wpisu:--status –umowa sp. w terminie 7 dni od złożenia wniosku sąd zobowiązany jest przesłać do US i Samorządu gminnego wypis z rejestru przed dotyczącej podjęcia przez przedsiębiorcę dział gosp. *Osoba fiz rozpoczynająca dział gosp nie musi rejestrować się w KRS może zrobić to w urzędzie gminy lub miasta. W tym zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres oraz podpis a ponadto oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby. Należy też okr przedmiot działalności. We wniosku wskazuje się też datę rozpoczęcia dział oraz dok potwierdzające tytuł prawny do lokalu stanowiące stałe miejscy wyk dział. Urząd wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji nie później niż 14 dni. Kopie tego zaświadczenia do urzędu skarbowego. 2,* W ciągu 14 dni od dnia wpisu (KRS lub urzędzie gminy) należy we właściwym Urzędzie Statystycznym wypełnić wniosek o wydanie REGON. We wniosku podaje się: nazwę firmy, adres, tel. Formę prawno organizacyjną oraz rodz przeważającej dział według Polskiej Klasyfikacji Działalność. Wraz ze wnioskiem należy złożyć kopie wpisu do rejestru. Przed ma obowiązek umieszczenia nr REGON na pieczęć firmowej. 3, W ciągu 7 dni od rozpoczęcia dział przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić ten fakt w US. Należy złożyć też deklaracje o wyborze formy opodatkowania. 4, Zgodnie z prawem dział gosp przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rach bankowego. Jest zobowiązany do rozliczania płatności za pośrednictwem tego rach gdy strona transakcji jest innym przed, a jej jednorazowa wart przekracza 300euro. 5,Pieczątka firmy powinno się tam znajdować pełna nazwa firmy, adres, siedziba, REGON. 6,W ciągu 7 dni od rozpoczęcia dział należy dokonać zgłoszenia w ZUS. W tym celu wypełnia się formularz zgłoszenia do ubezpieczenia os. Fiz (ZUA) lub zgłoszenia płatnika składek (ZFA) jeśli jest nim os prawna. Do zgłoszenia potrzebne są REGON, nr wpisu do rejestru lub ewidencji, nr rach bankowego, dane personalne, NIP wszystkich zgłaszanych oraz dok tożsamości z numerem i serią. Wszystkich zatrudnionych należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od ich zatrudnienia. 7,zawiadamianie innych urzędów instytucji wg prawa i potrzeb. –Państwowa Inspekcja Pracy gdy firma zatrudnia pracowników lub szkoli uczniów –Państwowa Inspekcja Sanitarna gdy firma prowadzi dział wymagającą nadzoru sanitarnego, higienicznego np. prod żywność.