Odpowiedzi

2009-10-05T18:15:42+02:00
Log2 = 0,3
log3 = 0,48

log18
log18 = log(9*2) = log9 + log2 = 2log3 + log2 = 1,26

log6 i 2/3
log(6 + 2/3) = log(20/3) = log[(2*10)/3] = log2 + log10 - log3 = log2 + 1 - log3 = 0,82

log5
log5 = log(10/2) = log10 - log2 = 1 - 0,48 = 0,52
3 5 3