Odpowiedzi

2010-01-31T20:48:05+01:00
Księgi historyczne Starego Testamentu - dwadzieścia jeden z czterdziestu sześciu ksiąg Starego Testamentu Katolickiej Biblii. Opisują wydarzenia z historii Narodu Wybranego.

Do ksiąg historycznych Starego Testamentu należą:

* Pięcioksiąg - Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Liczb, Księga Kapłańska oraz Księga Powtórzonego Prawa
* Księga Jozuego
* Księga Sędziów
* Księga Rut
* 1 i 2 Księga Samuela
* 1 i 2 Księga Królewska
* 1 i 2 Księga Kronik
* Księga Ezdrasza
* Księga Nehemiasza

z ksiąg deuterokanonicznych:

* Księga Tobiasza
* Księga Judyty
* Księga Estery
* 1 i 2 Księga Machabejska
Sześć z tych ksiąg (Jozuego, Sędziów, dwie księgi Samuela i dwie Królewskie) hebrajska Biblia zaliczała do Proroków. Określano je jako "Prorocy Pierwsi". Relacja historyczna zawarta w tych księgach jest podporządkowana idei ukazania wypełniania się Bożego poselstwa w życiu narodu. Dlatego jest to historia prorocka. Autorzy tych sześciu Ksiąg skoncentrowali się na czterech zasadniczych tematach:

* panowaniu królewskim,
* działaniu proroków i wypowiadanych przez nich słowach Boga,
* dziejach świątyni w Jerozolimie,
* sposobowi w jaki oddawano cześć Bogu.

Historia panowania poszczególnych królów jest tutaj oceniana przez pryzmat wierności Panu i wyłączności oddawania czci dla Boga.
1 5 1