Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:09:09+01:00
Zorganizowany proces gospodarczy, który prowadzi do rozwoju i powstania danego miasta. Większość miast wykazuje dwa rodzaje funkcji. Funkcję wewnętrzną (dla potrzeb ludności zamieszkującej miasto, np. służba zdrowia, szkolnictwo, poligrafia, handel, sądownictwo, policja, komunikacja itp.) oraz funkcję zewnętrzną, miastotwórczą (ponadregionalne oddziaływanie miasta np. zakłady górnicze, hutnicze, przemysłu chemicznego, uzdrowiskowe, wypoczynkowe itp.). Jeżeli funkcje wewnętrzne miast są na ogół takie same (te same potrzeby ludności), to funkcje miastotwórcze (zewnętrzne) są zróżnicowane. Funkcję miastotwórczą analizuje się metodą statystyczną, badającą udział ludności czynnej zawodowo, zatrudnionej w zakładach funkcji zewnętrznej w podziale na sektory gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, usługi) i ich działy.

Głównymi funkcjami miastotwórczymi są:

* · Funkcja przemysłowa - powstanie wielu miast związane było z wydobyciem surowców mineralnych lub rozwojem przemysłu przetwórczego. W mniejszych miastach funkcję przemysłową może pełnić rzemiosło.
* · Funkcja usługowa, z której można wydzielić:
* funkcję transportową - szczególnie widoczną w miastach portowych, miastach nadgranicznych oraz tradycyjnych węzłach komunikacyjnych;
* funkcję handlową - w każdym mieście dobrze rozwinięty jest handel detaliczny i hurtowy, pierwsze miasta powstawały jako ośrodki wymiany handlowej;
* funkcję kulturalną, naukową i oświatową - prawie w każdym mieście istnieją instytucje kulturalne (teatry, kina, muzea), szkoły, uczelnie lub instytuty badawcze;
* funkcję medyczną - ze względu na istniejące szpitale i ośrodki medyczne o znaczeniu wykraczającym poza miasto;
* funkcję turystyczną - miasta w atrakcyjnych regionach turystycznych, miasta zabytkowe i pielgrzymkowe;
* funkcję administracyjną - prawie każde miasto jest siedzibą władz państwowych lub samorządowych (wojewódzkich, powiatowych lub gminnych).
* · Większość miast posiada na swoich peryferiach użytki rolne. W związku z tym pełni również funkcję rolniczą. W niektórych małych miastach mieszka duża liczba osób zajmujących się rolnictwem.
2 5 2