1 Napisz program, który pyta użytkownika o rok urodzenia i rok dla jakiego należy dokonać sprawdzenia. Następnie podaje „Rok YYYY to XX rocznica urodzin.”. Pilnuje tego, żeby nie wyszła ujemna liczba lat i w razie takiej sytuacji informuje „To data sprzed daty urodzenia”. Przykład: Rok urodzenia: 1939. Rok sprawdzania: 1949. Rok 1949 to 10 rocznica urodzin.
2 Napisz program, który pyta użytkownika o rok urodzenia i płeć. Jeśli jest to mężczyzna i ma co najmniej 65 lat lub kobieta mająca co najmniej 60 lat, to informuje „Możesz iść na emeryturę”. Jeśli nie, to pojawia się komunikat „Musisz jeszcze pracować przez XX lat”, gdzie XX to odpowiednia wartość.
Wskazówka: Warunki w instrukcji warunkowej if możemy łączyć spójnikami || (or) oraz && (and)
3 Program pyta użytkownika o podstawę i wysokość trójkąta i oblicza jego pole (0,5×podstawa×wysokość). Program sprawdza czy wartości są dodatnie i dla innych odmawia liczenia.
Wskazówka: Warunki w instrukcji warunkowej if możemy łączyć spójnikami || (or) oraz && (and)
4 Program pyta użytkownika o podstawy i wysokość trapezu i oblicza jego pole (0,5×(suma podstaw)×wysokość). Program sprawdza czy wartości są dodatnie i dla innych odmawia liczenia.
Wskazówka: Warunki w instrukcji warunkowej if możemy łączyć spójnikami || (or) oraz && (and)
5 Napisz program, który pyta o wprowadzenie trzech liczb będących długościami odcinków, a następnie:
Sprawdź czy z tych odcinków da się zbudować trójkąt
Jeżeli da się zbudować trójkąt, to liczy pole tego trójkąta.
Wskazówka: Trzy odcinki tworzą trójkąt, jeżeli suma dwóch dowolnych jest większa od trzeciego. Pole trójkąta bez znanej wysokości, za to ze znanymi bokami oblicza się ze wzoru Herona.
6 Napisz program, który oblicza podatek dochodowy za rok 2005 z podanej wartości rocznych dochodów. Podatek dla osób fizycznych obliczany był w następujący sposób (dane na rok 2005):
do 37`024zł jest to 19% minus 530,08zł
od 37`025zł do 74`048zł jest to 6`504,48zł + 30% nadwyżki ponad 37`025zł
od 74`049zł do 600`000zł jest to 17`611,68zł + 40% nadwyżki ponad 74`049zł
ponad 600`000zł jest to 227`992zł + 50% nadwyżki ponad 600`000zł
7 Użytkownik wprowadza trzy liczby całkowite. Pierwsza to liczba do badania, a pozostałe dwie oznaczają przedział <a, b>. Program sprawdza czy pierwsza liczba mieści się w przedziale. Jeśli jest równa wartości brzegowej, ma to zostać zauważone. Program musi też sprawdzić czy liczby a i b tworzą przedział (czyli czy a jest mniejsze od b) i zgłosić błąd, jeśli tak nie jest.
8 Program pyta użytkownika o liczbę całkowitą i wyświetla trójkąt z gwiazdek o podstawie składającej się z podanej liczby gwiazdek, a następnie zmniejszającej o jeden się aż do jednej gwiazdki w wierzchołku.
Przykład wykonania programu dla liczby 5:
*
**
***
****
*****
Wskazówka: Zastosuj pętlę for zagnieżdżoną w pętli for.
9 Napisz program, który przelicza temperatury pomiędzy Celsjuszem, Kelwinem i Fahrenheitem. Użytkownik wpisuje temperaturę, a następnie wybiera informację, w jakich stopniach została podana. W wyniku otrzymuje informację o tym, jakie wartości ma ta temperatura w pozostałych jednostkach. Aby dokonać przeliczeń, musisz wiedzieć, że
Temperatura w kelwinach = Temperatura w stopniach Celsjusza + 273,15
Temperatura w fahrenheitach = 32 + (9.0/5.0) * Temperatura w stopniach Celsjusza
10 Napisz program, który przelicza jednostki długości pomiędzy metrami, milami morskimi i calami międzynarodowymi, analogicznie jak w przypadku stopni temperatury. Aby dokonać przeliczeń, musisz wiedzieć, że
cale międzynarodowe: 1" = 1 in. = 25,4 mm
mila morska to 1852 metry
11 Użytkownik podaje 10 liczb rzeczywistych, następnie program podaje następujące informacje:
Suma wszystkich liczb / średnia wszystkich liczb
Ile jest liczb większych od średniej / Ile jest liczb mniejszych od średniej / Ile dokładnie równych średniej
Maksymalna liczba / minimalna liczba oraz ich pozycja w tablicy
12 Użytkownik podaje 10 liczb rzeczywistych. Dodatkowo podaje dwie liczby z przedziału od 1 do 10 określające które dwie liczby w tablicy mają być zamienione miejscami. Wypisać obydwie tablice, przed zamianą i po.
13 Zadeklaruj tablicę 10 liczb całkowitych. Poproś użytkownika o podanie 10 liczb i wpisz je do tablicy.
Następnie poproś o podanie 1 liczby całkowitej (np. a) oraz jednej liczby 1-10 (np. poz) i dodaj podaną liczbę (a) do pozycji w tablicy wskazanej przez poz. Potem wypisz tablicę ze zmienioną zawartością. Pamiętaj, że tablice w C są numerowane (indeksowane) od zera!
Dodatkowo zapytaj użytkownika o dwie liczby (np. p1 i p1) z zakresu 1-10 i zamień miejscami element o numerze p1 z elementem o numerze p2. Wynik zamiany wypisz na ekranie.
Sprawdź czy w tablicy z zadania 1 i 2 są liczby ujemne. Jeżeli tak, to wszystkie liczby ujemne zamień na dodatnie i wypisz tablicę.
14 Napisz program, który tworzy tablicę dwuwymiarową 5x5, do której użytkownik podaje dane. Następnie wyświetl zawartość tej tablicy w postaci dwuwymiarowej.
15 Napisz program, który tworzy tablicę dwuwymiarową 5x5, do której program sam losuje liczby do zawartości.
Następnie wyświetl zawartość tej tablicy w postaci dwuwymiarowej.
Następnie program niech policzy i wyświetli maksymalną i minimalną liczbę w tablicy.
Spróbuj tak rozbudować program, żeby wyświetlał również informację o numerze wiersza i kolumny, w której znajdują się te elementy maksymalne i minimalne.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:40:44+01:00
Odp1.
Program lata;
Uses crt;
const
a=2010;
b=(twoja data ur.);
BEGIN
ClrScr
Writeln('Masz ',c-d,'lat');
Readln;
End.
2 5 2
2010-01-31T22:04:44+01:00
Odp1.
Program lata;
Uses crt;
const
a=2010;
b=(twoja data ur.);
BEGIN
ClrScr
Writeln('Masz ',c-d,'lat');
Readln;
End.