Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:01:58+01:00
Moskwa, stolica Rosji z ponad 10 milionami mieszkańców jest jednym z największych miast świata. Przez całe stulecia była wielkim ośrodkiem kultury ogólnorosyjskiej, była też symbolem imperium radzieckiego. Należy do najciekawszych ośrodków turystycznych Europy.

Miasto leży w samym środku Niziny Wschodnioeuropejskiej, w szerokiej i płytkiej dolinie rzeki Moskwy. Założone około 1147 roku jako osada w księstwie włodzimiersko-suzdalskim miasto szybko stało się ważnym ośrodkiem, czemu sprzyjało położenie nad rzeką Moskwą i połączenie przez Wołgę z Morzami Bałtyckim i Kaspijskim. Od XVIII do XV wieku Moskwa znajdowała się pod kontrolą Tatarów, a po ich wyparciu stała się stolicą księstwa Moskiewskiego, a później Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W 1712 r. car Piotr I przeniósł stolicę do Petersburga, ale Moskwa pozostała nadal ważnym centrum kulturalnym. W okresie napoleońskim prawie całe miasto zniszczył pożar, jednak wkrótce zostało odbudowane. W XVIII i XIX w. miasto szybko się rozwijało. Po rewolucji październikowej Moskwa ponownie uzyskała status stolicy.

Miasto zbudowane zostało na planie koncentrycznym, w samym centrum miasta znajduje się Kreml, a wokół niego promieniście rozchodzą się dzielnice przecięte kolistymi obwodnicami śródmiejskimi. Obecny wygląd Moskwy jest w znacznym stopniu wynikiem wielkiej przebudowy miasta, w latach stalinowskich. Wyburzono wówczas wiele zabytkowych budynków, w tym ponad połowę świątyń, a wybudowano siedem monumentalnych drapaczy chmur w stylu określanym „ gotykiem Stalina”.

Moskwa jest największym w kraju węzłem kolejowym, żeglugi śródlądowej, komunikacji lotniczej. Posiada dziewięć dworców kolejowych, trzy wielkie porty i cztery lotniska – największe z nich Szeremietiewo. Transport w obrębie miasta zapewnia rozbudowany system komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro). Moskiewskie metro czynne od 1935r. jest arcydziełem architektury, stacje metra w centrum miasta są bogato zdobione.


Москва, столица России с более чем 10 миллионов жителей является одним из крупнейших городов в мире. Веками это был большой культурный центр All-русский, была также символом советской империи. Для наиболее интересных туристических направлений в Европе.
Город находится в центре Восточно-Европейской равнины, широкие и неглубокие долины реки Москвы. Основан около 1147 года как деревня в княжестве włodzimiersko-suzdalskim город быстро стал важным центром при поддержке месте Москвы-реки и соединить Волгу с Балтийским и Каспийским морями. С пятнадцатого по восемнадцатое столетие, Москва была под контролем татары, и когда они были изгнаны стал столицей княжество Московское, а затем Великое княжество Московское. В 1712 году царь Петр I перенес столицу в Санкт-Петербурге, но и Москва по-прежнему остается важным культурным центром. Во время Наполеоновских почти весь город был уничтожен пожаром, но вскоре был восстановлен. В восемнадцатом и девятнадцатом веке, город быстро развивалась. После Октябрьской революции, Москва в очередной раз получил статус столицы.
Город был построен по плану концентрически, в центре города является Кремль, окруженный радиально распалась Cut окрестности кругового обходит śródmiejskimi. Современный облик Москвы состоит в основном из-за большой реконструкции города, в сталинские. Разрушены многие исторические здания, в том числе более половины из храмов, и построил семь небоскребов монументального стиля, известного Сталин Готика.
Москва является крупнейшим центром по железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом. Девять железнодорожных станций, три крупных портов и четыре аэропорта - Шереметьево большинство из них. Транспорта в пределах города предоставляет обширную систему общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, метро). Московский метрополитен открыт с 1935. является шедевром архитектуры, станций метро в центре города богато украшены.
2010-01-31T20:30:50+01:00
Moskwa – stolica Rosji i największe miasto tego kraju . Jest także największym miastem Europy, Moskwa jest siedzibą najwyższych władz państwowych Rosji .Znajduje się tu ponad 600 świątyń różnych wyznań . Miasto jest obecnie jednym z najważniejszych ośrodków finansowych świata.W 1990 roku historyczne centrum miasta zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa . Moskwa jest najbogatszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem w całej Rosji.Ważnym środkiem transportu w Moskwie jest metro. Pierwszą stację moskiewskiego metra uruchomiono w 1935. Symbolem architektonicznego renesansu Moskwy są wznoszone w ostatnich latach nowoczesne wieżowce. Do ukończonych należy m.in. tzw. Triumph Palace będący aktualnie najwyższym budynkiem w Europie. Oprócz budowy nowoczesnych budynków biurowych i mieszkalnych po 1990 odbudowano w Moskwie szereg mających symboliczne znaczenie zabytków zburzonych w latach komunistycznych. Do najsłynniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należy odbudowa Cerkwi Chrystusa Zbawiciela.Pozdrawiam Jolaaa
1 5 1