Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:38:53+01:00
Uczeń ma prawo do :

1) informacji na temat swoich praw , procedur odwołania się oraz instytucji,

do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,

2) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,

3) zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

4) jawnej znajomości kryteriów oceniania,

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,

6) informacji na temat życia szkolnego ,

7) otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,

Uczeń ma obowiązek:

1) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie.

2) przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie :

a ) zaświadczenia lekarskiego

b) oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów) o uzasadnionej

przyczynie nieobecności

3) nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy ( dziewczęta – biała bluzka, chłopcy – biała koszula) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.

4) godnie reprezentować szkołę,

5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

7). pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej

za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły

i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe ( w tym telefony

komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.
2010-01-31T18:45:58+01:00
Prawa:
uczestnictwo w kołch zainteresowań
otrzymywanie sprawiedliwych ocen
korzystanie z zasobów szkoły np. mapy
rozwijanie zainteresowań
nietykalność osobista
rozwijanie zaiteresowań
uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych
obowiązki:
uczestnictwo w zajęciah obowiązkowych
odrabianie prac domowych
pilna nauka
wykonywanie poleceń nauczyciela
punktualne przychodzenie do szkoły
udział w akcjach, np sprząanie świata
szanowanie mienia szkoły
2010-01-31T18:49:21+01:00
Pisze z mojego dzienniczka jakby co:P

uczeń ma prawo:
1.przejawiania własnej aktywnościw zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
2.przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania pomocy,odpowiedzi, wyjaśnien.
3.poszanowania godności własnej w sprawach osobistych,rodzinnych i koleżeńskich.
4.jawnego wyrażania opini dotyczących życia szkoły
5.inicjatywy społecznej i obywatelskiej;może należeć do wybranej organizacji ideowo-społecznej lub wychowawczej
6.uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
7.reprezentować szkołę w konkursach.

uczeń ma obowiązek:
1.zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego polaka.
2.postępowania zgodnego z mieniem i regulaminem szkoły
3.uczęszczać do szkoły do ukończenia 18 roku życia
4.godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
5.okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły
6.dbania o bezpieczeństwo swoje , kolegów;nie pali papierosów itp
7.troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd:P