Dane jest 0,25 mola tlenku siarki(IV).
Ile to stanowi:
a)gramów; b) cząsteczek tlenku siarki(IV) c)dm3 tlenku siarki(IV)?
Ile w tej ilości jest zawartych:
a)moli atomów siarki b) moli atomów tleniu?
W ilu gramach węgla znajduje się tyle samo atomów wapnia co 20g wapnia? Odpowiedź uzasadnij.
Płytka glinu ma masę 8,1g. Ile to atomów?
Odważono 3,2g siarki i 3,2g węgla, która próbka zawiera więcej atmów? Ile moli atomów zawierają te próbki?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T20:38:15+01:00
1)
MSO₂=32+32=64g/mol
a)
do proporcji:
0,25molaSO₂------xg
1mol---------64g
x=16g SO₂
b)0,25mola SO₂-----xcząsteczek
1mol -------6,02*10²³cz.
x=1,505*10²³cz SO₂
c)0,25mola SO₂ -------xdm³
1mol---------22,4dm³
x=5,6dm³

2) a) 0,25mola SO₂ -----xat S
1mol-------6,02*10²³at
x=1,505*10²³at siarki
b) 0,25 mola SO₂-----xat O₂
1mol--------2*6,02*10²³at
x=3,01*10²³at O₂

3)MCa=40g/mol Mc=12g/mol

20g Ca------xat Ca
40g----------6,02*10²³
x=3,01*10²³at Ca

xg C---------3,01*10²³at
12g---------6,02*10²³
x=6g węgla
4) MAl=27g/mol
8,1g Al------xat
27g--------6,02*10²³
x=1,806*10²³at Al
4 5 4