Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:56:50+01:00
LEGALIZOWAĆ - urzędowo stwierdzać wiarygodność, uwierzytelniać, nadać moc prawną, zatwierdzać, uznawać za ważne, zgodne z prawem, uprawomocnia.Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie posiada uprawnienia do dokonywania legalizacji dokumentów handlowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej.Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.RODZAJE LEGALIZOWANYCH I WYSTAWIANYCH PRZEZ IZBĘ DOKUMENTÓW:


Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność z okazanymi oryginałami.
Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.


UWAGA! O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.Podmiot ubiegający się o legalizację dokumentów po raz pierwszy zobowiązany jest złożyć w Izbie następujące dokumenty:


Zaświadczenie o numerze REGON;
Zgłoszenie dotyczące NIP-u;
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
Odpis z rejestru sądowego;
Karty wzorów podpisów właścicieli, Zarządu firmy; (Dot. 1-5 - należy przedstawić uwierzytelnione kopie lub oryginały do wglądu i kserokopie dla Izby celem ich uwierzytelnienia).
Pismo – upoważnienie (w 2 egzemplarzach) z ewentualnym wskazaniem osoby (osób) upoważnionej przez właściciela (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w przypadku spółki) do podpisywania wniosków o legalizację dokumentów lub wystawienie świadectwa pochodzenia i/lub podpisywania dokumentów przedkładanych do legalizacji, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i figurującą w dokumentach rejestracyjnych firmy (właściciel, prezes, członek zarządu, prokurent).
2010-02-01T11:58:38+01:00
Chodzi o to że legalizowana gospodarka to taka która przechodzi tak jakby sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, czy spełnia wymagania wymagane przez legalizację i wtedy jest zgodna z prawem..... oj to wszystko co moge na ten temat powiedzieć :)