Zad 1

POdziel wyrazy na gloski (Uwaga:litera "i" przed samogloską ozancza jedynie miekkosc poprzedzajacej spolgloski).
(Zapisz to tak samo jak pisez to ja tylko z uzupelnieniem !!!!)

dżem___-___-___
rzeka___-___-___-___
wybuch___-___-___-___-___
dziwak___-___-___-___-___-___
ciasto___-___-___-___-___-___-___
szczygieł___-___-___-___-___-___
dziennik___-___-___-___-___-___
kocisko___-___-___-___-___-___-___

zad 2

Uzupelnij zdania w odpowiedniej formie czasownikow w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej.

(1. os. oczekiwać)____________________ tu na ciebie juz z adlugo.
(2. os. gotować)__________________kluski niezbyt długo.
(3. os. spacerować)___________________po pustym bulwarze

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T15:11:22+01:00
Dż-e- m
rz-e-k-a
w-y-b-u-ch
dz-i-w-a-k
c'-a-s-t-o
sz-cz-y-g-i-e-ł
dz'-e-n-n-i-k
k-o-c-i-s-k-o

Oczekuję tu na ciebie już za długo.
Gotujesz kluski niezbyt długo
Spaceruje po pustym bulwarze

ps. nie zapomnij o tych kreseczkach jak np. c'-a-s-t-o
7 2 7
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T15:39:33+01:00
1.
dżem- dż-e-m
rzeka- rz-e-k-a
wybuch- w-y-b-u-ch
dziwak- dz-i-w-a-k
ciasto- c'-a-s-t-o
szczygieł-sz-cz-y-g'-e-ł
dziennik-dz'-e-n-n-i-k
kocisko-k-o-c-i-s-k-o
2.
Oczekuję tu na ciebie za długo.
Gotujesz kluski niezbyt długo.
Spaceruje po pustym bulwarze.
4 4 4