Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:01:00+01:00
Na ziemiach włączonych do Rzeszy przeprowadzono “czystkę etniczną”. Rozpoczęto
aresztowania polskiej inteligencji, ziemian, nauczycieli i księży i osadzanie ich w obozach
koncentracyjnych. W 39 i 40r. przeprowadzono akcję wysiedlania Polaków z ich mieszkań i
przesiedlania ich do GG. Do Rzeszy wywieziono wg szacunków od 40 do 120 tys. dzieci i
młodzieży w celu germanizacji. Polaków pozbawiono praw obywatelskich i możliwości
korzystania z oświaty. Przeprowadzano konfiskaty majątków – gospodarstw przedsiębiorstw
części zakładów rzemieślniczych i sklepów detalicznych. Pozostawiono polskich robotników
przemysłowych i rolnych, część włościan, których pozbawiono własności ziemi, oraz ludność
narodowości niemieckiej (wpisywaną na volkslistę). GG traktowano jako swego rodzaju rezerwat
dla Polaków. Największym represjom podlegały elity kulturalne i polityczne (akcja AB, Palmiry).
Utrzymano szkolnictwo zawodowe i podstawowe w języku polskim (zlikwidowano szkoły średnie
i wyższe), utrzymano polski kodeks karny i cywilny (wprowadzono dodatkowo niemieckie
przepisy okupacyjne). Na terenach zajętych przez ZSRR aresztowania objęły osoby związane z
administracją polską na kresach, ziemian, oficerów rezerwy i różne osoby aktywne politycznie
przed wojną (część z nich rozstrzelano). Od II 40 rozpoczęły się deportacje mieszkańców kresów
w głąb Rosji ( w sumie ok. 370 tys. osób). W X 1939 zorganizowano wybory do Rad Delegatów
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, które opowiedziały się za przyłączeniem tych
obszarów do ZSRR. Do szkół wprowadzono radzieckie programy nauczania, szkolnictwo z
językiem polskim zostało w zasadzie zachowane. Funkcjonowały polskie teatry i orkiestry, język
polski był używany w życiu publicznym. Zaostrzono dyscyplinę pracy, powołano związki
zawodowe, które kontrolowały lojalność pracowników.