Odpowiedzi

2010-02-01T17:05:32+01:00
Znaczenie sukcesji w przyrodzie i w gospodarce człowieka polega na tym, że jest ona podstawą:
- przekształcania obszarów abiotycznych w środowiska życia zasiedlane przez organizmy pionierskie;
- tworzenia gleby na obszarach dotychczas jej pozbawionych;
- udostępniania nowych obszarów dla organizmów i zapewniania im odpowiedniego środowiska bytowania – niszy ekologicznej;
- przekształcania krajobrazu;
- zmiany biocenoz, np. z wodnej w lądową;
- zmiany składu gatunkowego biocenozy, rozwoju jednych gatunków kosztem zanikania innych, np. świerki wypierają sosny;
- ilościowej zmiany biomas, produktywności;
- zagospodarowania nieużytków rolnych;
- rekultywacji terenów poprzemysłowych, np. hałd.
40 4 40