Zad.1
zapisz następujące wyrażenia :
a) iloczyn liczby -3,kwadratu liczby a i sumy liczb x i y
b) kwadrat różnicy podwojonej liczby a i potrojonego sześcianu liczbi b
c) różnica iloczynu liczby 3,m i n i kwadratu sumy liczb x i y
d) suma sześcianów liczb x,y i z
e) iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
f) podwojony kwadrat sumy iloczynów liczb 3 i a oraz liczb 5 i b

Zad.2
Nazwij następujące wyrażenia :
a) a 2(b-c) 3
b) 3(3x 2+7)-4y 2
c) 4(a-b)2+a 2:3
d) 2a 2:(b-1) 3
e) (c 2+1)(c 2-2)
f) (mn) 2-3p:q 3
g) (a 3-2a) 2
h) 2(a 2+b-3,5) 2

A i tam gdzie są spacje to liczba ta jest podniesiona do potęgi xd ;d (zad.2)

1

Odpowiedzi

2010-02-01T18:45:33+01:00
Zad.1
zapisz następujące wyrażenia :
a) iloczyn liczby -3,kwadratu liczby a i sumy liczb x i y
-3a²(x+y)

b) kwadrat różnicy podwojonej liczby a i potrojonego sześcianu liczbi b
(2a-3b³)²

c) różnica iloczynu liczby 3,m i n i kwadratu sumy liczb x i y
3mn-(x+y)²

d) suma sześcianów liczb x,y i z
x³+y³+z³

e) iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
(p+q)²/(p³-q)

f) podwojony kwadrat sumy iloczynów liczb 3 i a oraz liczb 5 i b
2(3a+5b)²

Zad.2
Nazwij następujące wyrażenia :
rozumiem że te liczby obok to potęgi
a) a 2(b-c) 3
iloczyn kwadratu liczby a i sześcianu różnicy liczb b i c

b) 3(3x 2+7)-4y 2
różnica potrojonej sumy potrojonego kwadratu liczby x oraz liczby 7 i iloczynu liczby 4 i kwadratu liczby y

c) 4(a-b)2+a 2:3
suma iloczynu liczby 4 i kwadratu różnicy liczb a i b i ilorazu kwadratu liczby a przez 3

d) 2a 2:(b-1) 3
iloraz podwojonego kwadratu liczby a przez sześcian różnicy liczb b i 1

e) (c 2+1)(c 2-2)
iloczyn sumy kwadratu liczby c i liczby 1 i różnicy kwadratu liczby c i liczy 2

f) (mn) 2-3p:q 3
różnica kwadratu iloczynu liczb m i n i ilorazu potrojonej liczby p przez sześcian liczby q

g) (a 3-2a) 2
kwadrat różnicy sześcianu liczby a podwojonej liczby a

h) 2(a 2+b-3,5) 2
podwojony kwadrat sumy kwadratu liczby a i liczby b pomniejszonej o 3,5
1 5 1