Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:00:43+01:00
1.Potępiano zacofanie, nietolerancję i fanatyzm religijny. Krytykowano uprzywilejowaną pozycje szlachty i duchowieństwa,jak również sam podział społeczeństwa na stany. Głoszono hasła wolności człowieka i równość wobec prawa bez względu na pochodzenie społeczne i zamożność.
2.Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską ,która miała kształcić nowoczesną kadrę oficerską gotową do poświęceń dla ojczyzny .Utworzono również w 1773 roku Komisję Edukacji Narodowej (w skrócie KEN)- pierwsze ministerstwo oświaty na świecie. Zadaniem jej była organizacja nowego systemu oświaty oraz wykształcenie pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim. Przeprowadzono też reformę szkolnictwa. Miała ona być ważnym elementem reformy całego państwa.W tworzonych szkołach wprowadzono zgodne z duchem oświecenia nauki przyrodnicze,historie ojczystą ,matematykę i geografię ,rezygnujac z łaciny jako języka wykładowego.
3.Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek .
Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy międzyinymi o : komisji edukacyjnej , potrzebie reform , literaturze , sztuce i malarstwie , a również o historycznych wydarzeniach w Polsce . Niektórych gości prosił o wygłoszenie swych dzieł . Często czytał swe utwory Ignacy Krasicki (1735 - 1801) były to satyry i śmiesznostki ludzkie . Do gości zaliczali się również :
Adam Naruszkiewicz , Grzegorz Piramowicz , Franciszek Zabłocki , Stanisław Trembecki i wielu innych .
5 4 5