Język rosyjski jak to czytać poprawnie po polsku pilnie
01 - один
02 - два
03 - три
04 - четыре
05 - пять
06 - шесть
07 - семь
08 - восемь
09 - девять
10 - десять
11 - одиннадцать
12 - двенадцать
13 - тринадцать
14 - четырнадцать
15 - пятнадцать
16 - шестнадцать
17 - семнадцать
18 - восемнадцать
19 - девятнадцать
20 - двадцать
21 - двадцать один itd.
30 - тридцать
40 - сорок
50 - пятьдесят
60 - шестьдесят
70 - семьдесят
80 - восемьдесят
90 - девяносто
100 - сто

3

Odpowiedzi

2010-02-01T19:01:59+01:00
1.adin
2. dwa
3. tri
4. czetyre
5. piat
6. szest
7. sjem
8. wosjem
9. djewiat
10. djesjat
11. adinadcat
12. dwienadcat
13.trinadcat
14 cziternadcat
15 piatnatcat
16 szestnatcat
17 sjemnadcat
18 wosjemnadcat
19 djewietnadcjat
20 dwadcat
21 dwadcat adin
30 tridcat
40 sorok
50 piatdjesjat
60 szestdjesjat
70 sjemdiesjat
80 wosjemdiejsat
90 djewianosto
100 sto

"t" na końcu trzeba czytać miękko jak -t(ć)
2 5 2
2010-02-01T19:07:31+01:00
01 - один - adin
02 - два - dwa
03 - три - tri
04 - четыре - cietyrje
05 - пять - pjat
06 - шесть - szjest
07 - семь -sjem
08 - восемь -wosjem
09 - девять - djewjat
10 - десять - djesjat
11 - одиннадцать - adinadcat
12 - двенадцать - dwjenadcat
13 - тринадцать - trinadcat
14 - четырнадцать - cietyrnadcat
15 - пятнадцать - pjatnadcat
16 - шестнадцать - szjestnadcat
17 - семнадцать - cjemnadcat
18 - восемнадцать - wosjemnadcat
19 - девятнадцать - djewjatnadcat
20 - двадцать - dwadcat
21 - двадцать один itd. - dwadcat adin ..
30 - тридцать - tridcat
40 - сорок - corak
50 - пятьдесят - pjatdesjat
60 - шестьдесят - szjestdesjat
70 - семьдесят - sjemdjesjat
80 - восемьдесят - wosjemdjecjat
90 - девяносто - djewjanosta
100 - сто - sto
1 5 1
2010-02-01T20:58:43+01:00
1.adin
2. dwa
3. tri
4. czetyrje
5. piat
6. szjest
7. sjem
8. wosjem
9. djewiat
10. djesjat
11. adinadcat
12. dwienadcat
13.trinadcat
14 cziternadcat
15 piatnatcat
16 szestnatcat
17 sjemnadcat
18 wosjemnadcat
19 djewietnadcjat
20 dwadcat
21 dwadcat adin
30 tridcat
40 sorok
50 piatdjesjat
60 szestdjesjat
70 sjemdiesjat
80 wosjemdiejsat
90 djewianosto
100 sto
1 5 1