Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T23:46:41+01:00
Cm₂=n/v₂
n=v₂×Cm₂
n=0,0825mola - ilosc moli substancji

Cm₁=n/v₁
v₁=n/Cm₁
v₁=0,0825/0,75=0,11dm³=111cm³
2 4 2