Odpowiedzi

2010-02-01T19:38:24+01:00
* aforyzm
* anakolut
* antonim
* aliteracja
* alegoria
* aluzja literacka
* anafora
* animizacja
* antropomorfizacja
* antyteza
* apostrofa
* apozycja (retoryka)
* archaizm
* asyndeton
* dialektyzacja
* echolalia
* elipsa
* enumeracja
* epifora
* epitet
* epitet barokowy
* epitet metaforyczny
* epitet stały
* epitet tautologiczny
* eufemizm
* eufonia
* glosolalia
* gradacja
* groteska
* homonimy
* hiperbola
* Instrumentacja głoskowa
* inwersja
* inwokacja
* ironia
* kolokwializm
* kontrast
* lipogram
* metafora
* metonimia
* neologizm
* oksymoron
* onomatopeja
* ożywienie
* paradoks
* parafraza
* paralelizm składniowy
* parenteza
* paronomazja
* personifikacja
* peryfraza
* pleonazm
* polisyndeton
* porównanie
* porównanie homeryckie
* powtórzenie
* przenośnia, zobacz metafora
* przerzutnia
* pytanie retoryczne
* retrospekcja
* rym
* rytm
* synonim
* synekdocha
* synestezja
* symbol
* tropy
* uosobienie
* wulgaryzm
* wykrzyknienie
* zdrobnienie
* zgrubienie
* złożenie
* związek frazeologiczny


=)
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T19:39:10+01:00
Przerzutnia
pytanie retoryczne
retrospekcja
rym
rytm
synonim
synekdocha
synestezja
symbol
tropy
uosobienie
wulgaryzm
wykrzyknienie
zdrobnienie
zgrubienie
złożenie
związek frazeologiczny
paradoks
parafraza
paralelizm składniowy
parenteza
paronomazja
personifikacja
peryfraza
pleonazm
polisyndeton
porównanie
porównanie homeryckie
powtórzenie
metonimia
neologizm
oksymoron aforyzm
anakolut
antonim
aliteracja
alegoria
aluzja literacka
anafora
animizacja
antropomorfizacja
antyteza
apostrofa
apozycja (retoryka)
archaizm
asyndeton
dialektyzacja
echolalia
elipsa
enumeracja
epifora
epitet
epitet barokowy
epitet metaforyczny
epitet stały
epitet tautologiczny
eufemizm
eufonia
glosolalia
gradacja
groteska
homonimy
hiperbola
Instrumentacja głoskowa
inwersja
inwokacja
ironia
kolokwializm
kontrast
lipogram
metafora
6 3 6
2010-02-01T19:39:58+01:00
To są wszystkie no troche tego jest :0

Aliteracja Anafora Animizacja Antyteza Apostrofa Elipsa Epifora Epitet Groteska Hiperbola Inwersja Ironia Metafora Metonimia Oksymoron Onomatopeja Paradoks Parafraza Paralelizm składniowy Paronomazja Personifikacja Pleonazm Porównanie Powtórzenie Przenośnia Przerzutnia Pytanie retoryczne Rym Rytm Synekdocha Wykrzyknienie
2 1 2