Odpowiedzi

2010-02-02T16:33:08+01:00
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) - jest miarą produkcji wytworzonej w ciągu roku przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Istnieją 3 metody pomiaru PKB:
1Pomiar wielkości produkcji.
2Pomiar wielkości dochodów.
3Pomiar wielkości wydatków.


Pomiar Wielkości Produkcji - przedsiębiorstwa aby produkować dobra i usługi nabywają usługi czynników wytwórczych sprzedawane przez gosp. domowe ale również kupują je od różnych przedsiębiorstw. Licząc PKB należy uwzględnić wyłącznie dobra i usługi finalne, natomiast nie wolno wliczać dóbr pośrednich.

Dobra finalne - są to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika.

Dobra pośrednie - są to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.

Aby ustalając PKB uniknąć podwójnego liczenia i wyeliminować dobra pośrednie, nalicza się tylko wartość dodaną.

Wartość dodana - oblicza się ją przez odjęcie od wartości dóbr wytworzonych w danym przedsiębiorstwie sumy kosztów rzeczowych, nakładów czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr.

PKB to suma wartości dodanej brutto w procesie produkcji w ciągu roku.


Pomiar Wielkości Dochodów - wszystkie koszty przedstawiają dochody właścicieli czynników wytwórczych. Są to płatności za usługi pracy, ziemi, kapitału. Należą do nich:
*wynagrodzenie za pracę
*dochody właścicieli kapitału (dzierżawa ziemi)
*dochody z oprocentowania kapitału netto
*dochód firmy.

Dochody otrzymywane w zamian za produkcje usług i dóbr liczone są do PKB.
PKB to suma dochodów czynników wytwórczych wraz z zyskami przedsiębiorstw.


Pomiar Wielkości Wydatków - dobra i usługi wyprodukowane w ciągu roku muszą być sprzedane lub dodane do zapasów. Wydatki ponoszą gosp. domowe, przedsiębiorstwa oraz Rząd danego kraju.

Do podstawowych grup wydatków liczonych do PKB w gospodarce zamkniętej należą:
1Wydatki gospodarstw domowych:
*dobra bieżącej konsumpcji
*dobra trwałe
*usługi.
2Wydatki przedsiębiorstw:
*inwestycje
*majątek trwały
*zmiana poziomu zapasów w przedsiębiorstwie.
3Wydatki Rządowe:
*zakupy Rządu Centralnego oraz władzy lokalnej.PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiągniętych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju), świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB związany jest z gospodarką otwartą i do modelu gospodarki wprowadza się handel zagraniczny.

Jeżeli do PKB doda się wartość dochodów netto z własności za granicą powstaje PNB.
PNB = PKB + Dn (dochód netto z własności za granicą).

Dn - ustala się jako różnicę między dochodami z własności uzyskiwanymi za granicą a dochodami z własności zapłaconymi za granicą.

PKB i PNB można ujmować:
*w cenach rynkowych
*w cenach czynników wytwórczych.

Ceny rynkowe - są to ceny, które obowiązują w danym okresie na rynku, zawierają one podatki pośrednie.

Podatki pośrednie - podatki płacone od zawieranych transakcji np. podatek VAT, akcyza, cło, podatek graniczny.

Ceny czynników produkcji - są to ceny rynkowe pomniejszone o podatki pośrednie.

Ceny czynników prod. = cena rynkowa - podatki pośrednie.

W związku z tym PKB i PNB można mierzyć:
*w cenach rynkowych uwzględniających podatki pośrednie nakładane na dobra i usługi
*w cenach uzyskiwanych przez producentów już po zapłaceniu przez nich podatków pośrednich.

PKB w cenach czynników prod. = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie.
PNB w cenach czynników prod. = PNB w cenach rynkowych - podatki pośrednie.

Morał to przeczytać , wybrać najciekawsze wg. Ciebie rzeczy i na koniec własne zdanie , trudności nie będzie określić czym się różni :)
10 3 10
2010-02-02T16:33:48+01:00
Dochód Narodowy-suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju.
Produkt krajowy Brutto (PKB)-Jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.
17 5 17