Odpowiedzi

2009-04-08T19:11:15+02:00
Energia jest to wielkość fizyczna służąca do ilościowego
opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania.
Różnym procesom fizycznym odpowiadają rożne rodzaje
energii (mechaniczna, elektromagnetyczna, jądrowa,
grawitacyjna itp.). Jednostką energii w układzie
słonecznym jest 1J.Źródła energii są to wszelkie substancje, zjawiska,
procesy, obiekty lub urządzenia, które mogą być
wykorzystane (bezpośrednio lub po zrealizowaniu
odpowiedniego łańcucha przemian) do zaspokajania potrzeb energetycznych człowieka. Zazwyczaj pod
pojęciem źródła energii rozumie się źródła energii
pierwotnej (nie przetworzonej), to znaczy energii
chemicznej, energii paliw, energii jądrowej, energii wód,
energii Wnętrza Ziemi (geotermicznej), energii przepływu
powietrza (wiatrów), energii promieniowania Słońca
(słonecznej). Źródła i nośniki energii pierwotnej można
podzielić na nieodnawialne, które w liczącym się stopniu i
w „ludzkim” horyzoncie czasowym nie podlegają
odtworzeniu, na przykład: drewno, torf, węgiel kamienny,
węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran, oraz
odnawialne, czyli praktycznie nie wyczerpujące się:
promieniowanie Słońca, wiatry, biomasa, woda, fale,
pływy morskie i energia geotermiczna.Wyczerpanie złóż surowców energetycznych oraz kryzysy
naftowe spowodowały, że świat poszukuje
alternatywnych źródeł energii. Rosnące koszty produkcji
energii oraz ryzyko wyczerpania się zasobów
energetycznych są motorem poszukiwań alternatywnych
źródeł energii. W pierwszej kolejności zwrócono się ku
najstarszym, znanym od wieków rozwiązaniom.Odnawialne źródła energii - źródła energii, których
używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem.
Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli
źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej
niż naturalne odtwarzanie.
Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia
spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia
słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów
morskich, energia geotermalna i inne - są używane na
mniejszą skalę.Podczas energii wytwarzanej z wody pozyskuje się prąd.
Jest to dobre źródło ponieważ woda nie wyczerpuje się i
można cały czas z niej korzystać. Tak samo jest z energią z
wiatru i wszystkimi wymienionymi powyżej.
Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną z
energii wiatru za pomocą silnika wiatrowego sprzężonego
z generatorem elektrycznym. Energia elektryczna
uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego
paliwa.
Źródła energii, takie jak np. węgiel kopalny itp. są
wyczerpywalne. Ma to wielką wadę, ponieważ ich złoża
kiedyś się skończą. Przyroda dysponuje mniejszym
zasobem surowców niż ich wykorzystywanie przez
człowieka.Dlatego też należy dbać o oszczędność energii, dopóki nie wymyśli się innych źródeł jej pozyskiwania(…)