Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:53:46+01:00
Reakcja redoks - to każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji jak i utleniania.

W praktyce każda rzeczywista reakcja, w której następuje zmiana stopnia utlenienia atomów lub ich grup jest reakcją redoks, gdyż każdej reakcji redukcji musi towarzyszyć reakcja utlenienia i na odwrót.

Każdą reakcję redoks można rozpisać na pojedyncze akty utleniania i redukcji, które są nazywane reakcjami połówkowymi, przy czym bilans elektronowy i masowy tych aktów musi być zerowy. Takie rozpisanie reakcji redoks pomaga zrozumieć, co się właściwie dzieje w jej trakcie, warto jednak pamiętać, że pojedyncze akty redukcji i utleniania nie są opisem zjawisk, które rzeczywiście zachodzą w jej trakcie, lecz tylko teoretycznym zapisem zmian stopnia utlenienia poszczególnych atomów i grup.

Rzeczywisty mechanizm danej reakcji jest zwykle bardziej złożony. Dla odróżnienia tych pojedynczych redukcji i utlenienia od faktycznych reakcji używa się zwykle do ich zapisu znaku "=" a nie "→". W zapisie tym symbol "e-" oznacza przekazanie lub przyjęcie elektronu, jednak nie w sensie dosłownym, lecz takim jaki jest przyjęty w definicji stopnia utlenienia. Podobnie liczby występujące w górnych indeksach tych równań nie oznaczają faktycznego ładunku jaki przyjmują dane atomy lub grupy lecz właśnie ich wyjściowy i końcowy stopień utlenienia.

Pierwiastek lub związek chemiczny będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dawcą) elektronów nazywany jest reduktorem, zaś substancja będąca akceptorem elektronów nazywana jest utleniaczem.

Przykład bilansu redoks:

Reakcja sumaryczna:

O2 + C → CO2

Reakcja połówkowa redukcji:

O2 + 4e- = 2O-2

Reakacja połówkowa utlenienia:

C - 4e- = C+4

Zastosowanie:
Reakcja redoks ma szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Reakcje redoks prowadzi się w specjalnym wielkim piecu. Proces spalania węgla kamiennego (koksu), który w naszym kraju jest głównym źródłem energii. Dzięki tej reakcji, przeprowadzanej w elektrociepłowniach jak i w wielu gospodarstwach domowych, jest możliwe ogrzewanie mieszkań i przygotowanie posiłków.
Termit początkowo był stosowany jako paliwo do produkcji czystych metali bez konieczności użycia węgla. Szybko jednak zaadaptowano go także na potrzeby spawalnictwa m.in. jako środki spawalnicze do spawania rur i szyn kolejowych. W wojsku stosowany jako środek bojowy należy do mas pirotechnicznych zapalających, a używa się go jako wkładu w granatach ręcznych lub magnetycznych. Używane w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie zniszczenie przedmiotów oraz innego wyposażenia, gdy istnieje wysokie zagrożenie nagłego zdobycia ich przez siły wroga. Termit bierze udział w reakcji zwanej mianem termitowej. Chemicznie jest to jedna z reakcji alumino-termicznych tzn. otrzymywanie metali poprzez redukcję ich tlenków z glinem. W owej reakcji reduktorem jest glin.
Zachodzenie procesu redoks jest niezbędne dla przepływu prądu. Proces ładowania akumulatora (ogniwa odwracalnego) jest procesem elektrolizy, czyli reakcji chemicznych wywołanych przyłożonym napięciem elektrycznym i związanym z tym przepływem ładunku przez roztwór elektrolitu. Elektroliza wykorzystywana jest w praktyce nie tylko do ładowania ogniw odwracalnych, ale także do otrzymywania i oczyszczania substancji. Pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod zanurzonych w roztworze elektrolitu kationy podążają do katody (elektroda ujemna) a aniony do anody (elektroda dodatnia). W tej reakcji anoda jest utleniaczem, a katoda reduktorem.
11 4 11