Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-10-09T09:11:55+02:00
Musisz wiedzieć, żę całkowitą liczbę cząsteczek w jądrze atomu wyraża MASA atomowa, a zupełnie inną wielkością jest LICZBA atomowa; Czyli jest to liczba protonów wewnątrz jądra, która rozróżnia poszczególne pierwiastki.

LICZBA ATOMOWA, inaczej liczba porządkowa, to liczba protonów w jądrze atomowym, danego pierwiastka. Liczba atomowa jest równa liczbie elektronów i jednocześnie stanowi kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym ( stąd pierwotny synonim: liczba porządkowa). Liczbę atomową pierwiastków wyznaczono eksperymentalnie z prawa Moseleya, przyjmując, że liczba atomowa jest ładunkiem elektrycznym jądra atomowego, wyrażonym w jednostkach elementarnego ładunku (przy założeniu, że jedynym nośnikiem ładunku dodatniego w jądrze atomowym są protony o ładunku +1e).

PRAWO MOSELEYA, pozwoliło na ustalenie liczb atomowych znanych wówczas pierwiastków chemicznych oraz liczb atomowychpierwiastków, których należało jeszcze szukać w przyrodzie, a także rozstrzygnęło wątpliwości związane z kolejnością uszeregowania pierwistków chemicznych w układzie okresowym. Prawo to sformułował w 1913r. H.G.Moseley