Odpowiedzi

2009-04-08T18:52:19+02:00
GRECJA – USTRÓJ PAŃSTW GRECKICH. POJĘCIE POLIS - W pierwszych wiekach I tysiąclecia p.n.e. tworzyły się specyficzne organizacje państwowe zwane – polis (miasto – państwo). Przeciętne polis greckie miało niewielkie rozmiary – obejmowało miasto i przyległe obszary, często była to dolina otoczona górami (wyjątki stanowiły Ateny i Sparta). Odpowiednio – polis – liczyło Od kilku do kilkunastu tysięcy obywateli – mężczyzn. Z reguły liczba ta nie przekraczała 100tys. FUNKCJONOWANIE POLIS - Państwo dla Greków było wspólnotą obywateli rządzących się bez tworzenia odrębnego, stałego aparatu władzy. Podstawowe decyzje jak wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, uchwalenie praw, budowa świątyń były podejmowane przez zgromadzenie wszystkich obywateli. Należał do niego także wybór wszystkich urzędników na okres 1 roku. Państwa greckie nie znały więc osobnej grupy, której zawodem jest rządzenie. Obok urzędników działała zawsze rada tworzona w rozmaity sposób. Jej członkowie mogli być do niej wybierani lub mogli do niej wchodzić po zakończeniu piastowania urzędu. Zadaniem rady było proponowanie ustaw, debatowanie nad istniejącą sytuacją czy wskazywanie urzędnikom co mają czynić. Polis było także wspólnotą religijną. Wspólnie czczono bogów składając im ofiary i budując świątynie. Wedle powszechnego przekonania państwo nie mogło prosperować bez życzliwości bogów; dlatego też organizowanie świąt należało do najważniejszych czynności urzędników. Państwa greckie długo nie znały wojska jako odrębnej grupy od grona obywateli. Każdy z nich był zobowiązany do walki tak, jak mu na to pozwalało posiadane uzbrojenie. Od ludzi zamożniejszych wymagano większego udziału w wyprawach wojennych. Nie istnieli zawodowi wojskowi, a armią dowodzili urzędnicy. USTRÓJ SPOŁECZNY – obywatelem polis trzeba było się urodzić, co oznaczało, że cudzoziemcy, nawet ci mieszkający na terenie polis od kilku pokoleń, nie zyskiwali żadnych uprawnień i mogli być przyjęci do wspólnoty tylko w wyniku uchwały zgromadzenia. Większość obywateli polis to chłopi żyjący z pracy na własnych gospodarstwach i rzemieślnicy mający własne warsztaty. Istniały też rodziny zamożniejsze – pretendujące do odgrywania we wspólnocie wiodącej roli i uważające się za lepszych (stąd mówili o sobie, że są aristoi – najlepsi). USTRÓJ POLITYCZNY - organizacja wspólnoty mogła przybierać różne postaci w zależności od tego, jak szeroki był krąg ludzi, których powoływano na urzędy. Gdy grono ludzi rządzących było wąskie i ograniczało się do przedstawicieli rodów zamożnych, a rada miała więcej do powiedzenia niż zgromadzenie mówimy o oligarchii (rządy nielicznych), gdy dostęp do urzędów był szeroki a zgromadzenie przeważało nad radą – o demokracji (władza ludu). Zdarzało się, że walki w gronie rodzin wpływowych były tak silne, że stwarzały ambitnym jednostkom szansę przechwycenia całej władzy w swoje ręce. Grecy nazywali takich ludzi tyranami. Ich rządy na ogół nie trwały długo. Życie polityczne – toczyło się publicznie, na oczach wszystkich obywateli (kobiety nie uczestniczyły w polityce). Niezależnie od rodzaju ustroju decyzje podejmowano po dyskusjach, w których ścierali się ze sobą przedstawiciele różnych poglądów. Podstawowym narzędziem walki politycznej było słowo.
JAK BY CO TO SOBIE SKRÓĆ
1 5 1
2009-04-08T18:55:00+02:00
-ukształtowanie terenu
-utrudnienia wynikające z organizacji państwa
-brak zaangażowania z zewnątrz
-jedyny dostęp lądowy do Grecji zamykały plemiona Macedończyków
1 5 1