Ściąga z czasownikami nieleguralnymi z polskim znaceniem ale nie wszystkie tylko o te
be
become
begin
break
bring
build
buy
catch
choose
come
cost
cut
do
draw
drink
drive
eat
fall
feel
fight
find
fly
forget
get
give
go
grow
have
hear
hit
hold
hurt
keep
know
leave
lend
lose
make
meet
pay
put
read
ride
ring
run
say
see
sell
send
shine
sing
sit
sleep
speak
spend
stand
steal
swim
take
teach
tell
think
understand
wake up
wear
win
write

2

Odpowiedzi

2009-10-06T19:54:46+02:00
Be- być
become- stać się
begin- zaczynać
break- łamać
bring- przynosić
build- budować
buy= kupować
catch- łapać
choose- wybierać
come-przychodzić
cost=kosztować
cut-ciąć
do-robić
draw-rysować
drink-pić
drive-prowadzić
eat-jeść
fall- upadać, spadać
feel-czuć
fight-walczyć
find-znaleźć, znajdować
fly-latać
forget-zapominać
get-dostawać
give-dawać
go-iść
grow-rosnąć
have-mieć
hear-słyszeć
hit-uderzać
hold-trzymać
hurt-ranić
keep-trzymać
know-wiedzieć
leave-opuszczać
lend-pożyczać (komuś)
lose-zgubić
make-robić
meet-spotykać się
pay-płacić
put-kłaść
read-czytać
ride-jeździć
ring-dzwonić
run-biec
say-mówić
see-widzieć
sell-sprzedawać
send-wysyłać
shine-świecić
sing-śpiewać
sit-siedzieć
sleep-spać
speak-mówić
spend- spędzać
stand-zostawać
steal-kraść
swim-pływać
take-brać
teach-uczyć (kogoś)
tell-rozmawiać
think-myśleć
understand-rozumieć
wake up-budzić się
wear-ubierać się
win-wygrywać
write-pisać
2009-10-06T20:03:32+02:00
Be być
become stawać się
begin zaczynac się
break stłuc
bring przyniesc
build budować
buy kupowac
catch łapać
choose wybierac
come przyjsc
cost koszt
cut ciąc
do robić
draw narysowac
drink pic
drive prowadzic
eat jeść
fall spadek
feel czuc
fight nie wiem:D
find znależć
fly latac
forget zapomniec
get dostac
give dawac
go chodzic
grow rosnąc
have mieć
hear słyszec
hit uderzac
hold wstrzymywac
hurt boleć
keep trzymać
know wiedziec
leave odejsc
lend pozyczyc
lose przegrać
make robić
meet spotykać
pay płacić
put połozyć
read czytać
ride jazda
ring pierscionek
run biegac
say powiedziec
see widzieć
sell sprzedawać
send wysyłać
shine blask
sing śpiewać
sit siadać
sleep spać
speak mowić
spend literowac
stand stojak
steal krasć
swim pływac
take mowić
teach nosić
tell powiedzieć
think mysleć
understand odpowiadać
wake up budzić się
wear nosić
win wygrywać
write pisać