Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:40:00+01:00
Http://www.memorizer.pl/testuj,prawa-czlowieka,2409.html
http://www.szkolnictwo.pl/test,0,3484,Ochrona_praw_cz%C5%82owieka
http://www.memorizer.pl/test,katalog-najwazniejszych-indywidualnych-praw-czlowieka,872.html

KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA
Przeczytaj uważnie pytania i w każdym zaznacz tylko jedną poprawną odpowiedź.

1. Kiedy została uchwalona Genewska Konwencja Praw Człowieka?

a) 1924 r.

b) 1934 r.

c) 1944 r.

d) 1914 r.

2. Podaj datę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka:

a) 20.12.1989

b) 21.11.1979

c) 20.11.1989

d) 01.06.1989

3. Czy w myśl konwencji dziecko to:

a) każda istota ludzka poniżej 18 lat

b) każda istota ludzka poniżej 16 lat

c) każda istota ludzka poniżej 15 lat

d) każda istota ludzka poniżej 14 lat

4. Do badania postępów dokonywanych przez Państwa-strony w realizacji zobowiązań przewidzianych w Konwencji ustanowiono:

a) Komitet Praw Dziecka

b) Komitet Ochrony Dziecka

c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

d) Inne

5. Prawo do życia to:

a) zakaz bezprawnego zabijania

b) zakaz używania przemocy

c) zakaz leczenia

d) zakaz bójek

6. Czy każde Państwo może przystąpić do konwencji?

a) tak

b) nie

7. Prawa i obowiązki rodzicielskie to:

a) prawo wychowania dziecka we własnym domu

b) prawo wychowania i kierowania własnym dzieckiem, obowiązek dbania o jego rozwój i bezpieczeństwo

c) prawo wychowania dziecka do życia w rodzinie katolickiej

d) prawo wychowania dziecka i nakładanie mu różnych obowiązków

8. Konwencję ratyfikowano w Polsce:

a) 30.05.1991

b) 30.04.1991

c) 21.06.1991

d) 20.11.1989

9. Rodzina zastępcza to:

a) rodzina, która wychowuje dziecko innych rodziców

b) specjalnie powołana instytucja do rozstrzygania spraw rodzinnych

c) placówka opiekuńcza dla dzieci

d) letni obóz dla dzieci

10. Dokument ratyfikujący konwencję ze strony polskiej podpisali:

a) Lech Wałęsa, Krzysztof Skubiszewski

b) Aleksander Kwaśniewski, Krzysztof Skubiszewski

c) Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Geremek

d) Lech Wałęsa, Bronisław Geremek

11. Prawo do tożsamości to:

a) prawo do zachowania własnego wyglądu

b) prawo do zachowania własnego domu

c) prawo do zachowania własnej niepowtarzalności

d) szczególne uprawnienia, np.: miejsce w autobusie dla matki z małym dzieckiem

12. Ile praw związanych z dziećmi zapisano w Konwencji:

a) 39

b) 40

c) 41

d) 42

13. Tolerancja to:

a) robienie przykrości, wyrządzanie krzywdy

b) przynależność do określonego narodu

c) sposób myślenia o świecie

d) uznanie, że ludzie mają prawo być "inni"

14. Trzy główne obszary praw zawarte w Konwencji to:

a) prawa osobiste, socjalne, polityczne

b) prawa osobiste, gospodarcze, wojenne

c) prawa cywilne, osobiste, kościelne

d) prawa osobiste, szkolne, gospodarcze

15. Polski Komitet Praw Dziecka mieści się:

a) w Warszawie

b) w Krakowie

c) w Gdańsku

d) w Lublinie

16. Dyskrecja to:

a) umiejętność zachowania tajemnicy

b) zdolność logicznego myślenia

c) zakaz wtrącania się w cudze sprawy osobiste

d) obowiązek czytania korespondencji innych

17. Władza rodzicielska to:

a) prawo rodziców do karania dzieci

b) prawo dzieci do wychowywania się bez udziału rodziców

c) obowiązek kochania dzieci przez rodziców

d) prawa rodziców do wychowywania dziecka

18. Prawo do nauki to:

a) obowiązek zagwarantowania dostępu do różnych źródeł informacji

b) obowiązek dostępu do wiedzy

c) możliwość pobierania nauki, bez względu na majątek, pochodzenie

d) umiejętność czytania i pisania

19. Prawo polskie zezwala na:

a) łagodne karcenie (klaps)

b) częste bicie (niezbyt mocne)

c) systematyczne bicie

d) nie zezwala w ogóle na stosowanie kar cielesnych

20. Demokracja to:

a) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez jedną osobę

b) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez określoną organizację

c) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez przedstawicieli wybranych przez większość

d) zgoda na podejmowanie własnych decyzji

21. Godność człowieka to:

a) poczucie honoru, dumy

b) złe, negatywne zachowanie

c) prawa rodziców do wychowania dziecka

d) zdolność logicznego myślenia

22. Organizacja zajmująca się z ramienia ONZ pomocą dzieciom, będącym w trudnych sytuacjach to:

a) UNESCO

b) UNICEF

c) WHO

d) Unia Europejska

23. Skrót TPD oznacza:

a) Towarzystwo Przyjaciół Dorosłych

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

c) Teka Praw Dziecka

d) Komitet Praw Dziecka

24. W Polsce o odebraniu dziecka rodzicom może zdecydować:

a) rodzina

b) sąd

c) Komitet Ochrony Praw Dziecka

d) Policja

25. Dyskryminacja to:

a) prawo do wyrażania własnej opinii

b) ustalanie wspólnego poglądu

c) prześladowanie, gorsze traktowanie kogoś ze względu na jego cechę

d) przynależność do danej grupy


Klucz poprawnych odpowiedzi:

1. A

2. C

3. A

4. A

5. A

6. A

7. B

8. B

9. A

10. A

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. A

17. D

18. C

19. A

20. C

21. A

22. B

23. B

24. B

25. C
2 5 2