Odpowiedzi

2010-02-03T14:42:19+01:00
Reakcja syntezy
wodór + siarka - wodorek siarki
2 substraty 1 produkt
reakcja syntezy
wodór + tlen- tlenek wodoru (woda)
2 substraty 1 produkt
reakcja analizy
woda-wodór + tlen
1 substrat 2 produkty
reakcja syntezy
sód + tlen - tlenek sodu
2 substraty 1 produkt
reakcja wymiany
tlenek siarki + wodór- siarka+tlenek wodoru
2 substraty 2 produkty
reakcja syntezy
tlen + siarka-tlenek siarki
2 substraty 1 produkt
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:48:23+01:00
reakcja syntezy
wodór + siarka ------------- wodorek siarki
2 substraty 1 produkt
reakcja syntezy
wodór + tlen---------------- tlenek wodoru (woda)
2 substraty 1 produkt
reakcja analizy
woda------------------ wodór + tlen
1 substrat 2 produkty
reakcja syntezy
sód + tlen ------------------- tlenek sodu
2 substraty 1 produkt
reakcja wymiany
tlenek siarki + wodór------------- siarka+tlenek wodoru
2 substraty 2 produkty
reakcja syntezy
tlen + siarka------------------tlenek siarki
2 substraty 1 produkt
2010-02-03T15:18:33+01:00
Reakcja syntezy
wodór+tlen------------tlenek wodoru
substraty---------------produkt
reakcja syntezy
siarka+tlen ------------tlenek siarki
substraty---------------produk
reakcja syntezy
wodór+sód------------wodorek sodu
substraty---------------produkt
reakcja syntezy
sód+tlen-------------tlenek sodu
substraty---------------produkt
reakcja syntezy
wodór+siarka-----------wodorek siarki
substraty---------------produkt