Oznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą N zdanie nieprawdziwe.

....... Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami niższego rzędu.
....... Nauka ekonomii zajmuje się tworzeniem praw ekonomicznych.
....... W gospodarce rynkowej ceny są określone przez konsumenta, a w gospodarce nakazowo – rozdzielczej przez producenta.
....... Popyt jest wysoce elastyczny względem ceny, gdy względna zmiana ceny jest mniejsza od względnej zmiany popytu.
....... Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb konsumenta.

O ile zwiększy się popyt na dobro X, który początkowo wynosił 2000, jeżeli dochód konsumenta wzrósł z 1000 do 1200 zł, a elastyczność dochodowa popytu na dobro X jest równa 1,5? Jakiego rodzaju dobrem jest X?2

Odpowiedzi

2010-02-03T20:26:13+01:00
2010-02-03T20:59:49+01:00
1)P - Każde dobro niższego rzędu jest dobrem podstawowym gdyż ma elastyczność dochodową ujemną
2)P - bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje co jak i dla kogo wytwarzać
3)F - w gospodarce nakazowej państwo decyduje państwo
4)P - Reakcja popytu jest silniejsza od zmiany ceny w popycie elastycznym
5)F - Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie sie na rynku, sprzedarz wyprodukowanych dóbr i zysk

przyrost popytu : 3600, X jest dobrem normalnym