Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-03T21:33:44+01:00
1. Konferencja w Teheranie 28.11 - 1.12.1943
a) sprawa polska - kwestia granic:
- granica zachodnia - powinna opierać się o rzekę Odrę, do Polski przyłączony Gdańsk, Warmia, Mazury i Śląsk Opolski, Niemcy zostaną wysiedleni poza tę granicę
- granica wschodnia - linia Curzona (od Sokala do Karpat), Lwów miał pozostać po stronie radzieckiej
(Na konferencję nie zaproszono delegacji polskiej - wszystkie decyzje zapadały bez wiedzy rządu polskiego)
b) sprawa Niemiec:
- nie rozstrzygnięto kwestii niemieckiej - miała nad nią pracować Europejska Komisja Doradcza (utworzona 30.10.1943 r.)
c) inne postanowienia:
- udzielenie jak największej pomocy partyzantce w Jugosławii
- uzgodniono termin otwarcia II frontu we Francji - maj 1944
- ZSRR wypowie wojnę Japonii po zwycięstwie nad Niemcami
- decyzja o wciągnięciu Turcji do wojny
- uzgodniono zasady współpracy dowództwa Armii Czerwonej i Naczelnego Dowództwa Sił Ekspedycyjnych

2. Konferencja w Jałcie 4 - 11.02.1945
a) sprawa polska:
- granica zachodnia - Polska powinna otrzymać znaczne rozszerzenie terytorialne na zachodzie i północy
- granica wschodnia - uściślono postanowienia z Teheranu: linia Curzona z odchyleniami na korzyść Polski od 5 - 8 km
- rząd - powinien powstać rząd oparty na szerokich podstawach politycznych poprzez reorganizację Rządu Tymczasowego, poszerzenie go o demokratycznych polityków z kraju i z zagranicy. Będzie nosił nazwę Tymczasowego Rządu jedności Narodowej i będzie zobowiązany do przeprowadzenia wolnych i suwerennych wyborów w jak najkrótszym czasie
b) sprawa Niemiec:
- po wojnie Niemcy okupowane przez USA, W. Brytanię, ZSRR i Francję
- kraj zostanie podzielony na strefy a Berlin na sektory. Strefa francuska będzie wydzielona ze strefy brytyjskiej i amerykańskiej
- całością okupacji Niemiec będzie administrować Sojusznicza Rada Kontroli
c) inne postanowienia
- Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpi Ligę Narodów (konferencja założycielska w San Francisco 25.04.1945)
- ZSRR wypowie wojnę Japonii najpóźniej w 3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie, a po wojnie otrzyma Wyspy Kurylskie, południowy Sachalin, Port Arthur - baza radzieckiej marynarki wojennej
- Chiny otrzymają Mandżurię

3. Konferencja w Poczdamie 17.07 - 2.08.1945
a) sprawa polska:
- granica zachodnia - ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, Polska otrzyma w zarząd administracyjny do czasu postanowień konferencji pokojowej: Gdańsk, a Warmia i Mazury zostaną przyłączone do Polski
- granica wschodnia - potwierdzono linię Curzona
b) sprawa Niemiec:
- utworzono Sojuszniczą Radę Kontroli(SRK) z siedzibą w Berlinie
- podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne: wschodnia - radziecka, północno-zachodnia - brytyjska, południowo-zachodnia - amerykańska, środkowo-zachodnia - francuska
- podział Austrii na 4 strefy a Berlina i Wiednia na 4 sektory
- cele okupacji Niemiec: demilitaryzacja(rozbrojenie), demonopolizacja (rozbicie wielkich monopoli), demokratyzacja, denazyfikacja (usunięcie wszystkich wpływów nazistowskich z urzędów)
- odszkodowania - nie ustalono ogólnej kwoty odszkodowań: roszczenia ZSRR zaspokojone poprzez konfiskatę dóbr z radzieckiej strefy okupacyjnej + 10% zbędnego wyposażenia przemysłowego ze stref zachodnich + 15% wyposażenia ze stref zachodnich w zamian za dostawę surowców i żywności. ZSRR ze swojej części odszkodowania uiści roszczenia wobec Polski, a państwa zachodnie ze swych stref zaspokoją roszczenia pozostałych państw
- zmiany terytorialne - część Prus Wschodnich z Królewcem zostanie przyłączona do ZSRR, obszary na wschód od rzek Odry i Nysy Łużyckiej zostaną oddane Polsce pod zarząd administracyjny. Ludność niemiecka z terenów Czechosłowacji, Węgier i Polski zostanie przesiedlona do Niemiec
- gospodarka - Niemcy będą traktowane jako gospodarcza całość, nacisk połozy się na rozwój rolnictwa i przemysł pokojowy
- ściganie i ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich
c) inne postanowienia:
- utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Pięciu Mocarstw (dla świata) i Czterech Mocarstw (dla Europy) w celu przygotowania traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami
2 3 2