Odpowiedzi

2010-02-03T21:23:34+01:00
Podmiotem lirycznym we fraszce ''Na lipę'' jest lipa, która zachwala swoje zalety. Siedząc pod jej koroną można poczuć wiatr, osłonić się przed promieniami słońca, posłuchać śpiewu ptaków. Lipa zdaje sobie sprawę z tego, że Kochanowski siedząc pod jej cieniem napawał się natchnieniem.

PS: Mam tylko te jedną, drugiej nie wiem:(
2010-02-03T21:34:04+01:00
''Do fraszek''
Wiersz ma charakter autotematyczny, tj. poświęcony został twórczości poetyckej autora. Kochanowski odwołuje się w nim do motywów starożytnych, pochodzących z mitu o labiryncie, stanowią one kontekst niezbędny do zrozumienia utworu. Fraszki ''nieprzepłacone'', ''wdzięczne'', w które poeta kładzie wszystkie swoje tajemnice, są niczym labirynt, kryjący w centrum jego własne zamysły. Nikt obcy nie zdoła się przezeń przedrzeć, odczytać wszystkich zamiarów i intencji twórcy, bo on sam często nie do końca zdołał je pojąć. Najmniej jednak zastosowane przez niego apostrofa oraz epitety, którymi poeta określa swe dzieła ''nieprzepłacone'', ''wdzięczne'', ''moje'' dowodzą, że wysoko ceni owe dziełka i jest z nich dumny.

''Na lipę''
Postacią mówiącą w wierszu jest słynna czarnoleska lipa Jana Kochanowskiego, która, zwracając się w formie apostrofy do obcego przybysza, gościa w domu poety, zaprasza go do odpoczynku w cieniu swych gałęzi. Lipa wychwala swe zalety za pomocą szeregu epitetów i metafor. Zabieg artystyczny zastosowany przez Kochanowskiego w tej fraszce, polegający na obdarzeniu lipy - rośliny cechami psychicznymi i sposobem zachowania właściwym człowiekowi, określa się mianem antropomorfizacji.