Oznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą N zdanie nieprawdziwe.

....... Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami niższego rzędu.
....... Nauka ekonomii zajmuje się tworzeniem praw ekonomicznych.
....... W gospodarce rynkowej ceny są określone przez konsumenta, a w gospodarce nakazowo – rozdzielczej przez producenta.
....... Popyt jest wysoce elastyczny względem ceny, gdy względna zmiana ceny jest mniejsza od względnej zmiany popytu.
....... Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb konsumenta.
....... Popyt jest to zapotrzebowanie na dobro w danym czasie i przy danych cenach
....... Funkcja podaży ma nachylenie ujemne
....... Dochód konsumenta determinuje tylko wielkość podaży
....... Dodatni współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami niższego rzędu.
....... Kształt krzywej popytu wynika z dodatniej zależności między ceną a dochodem.


1.O ile zwiększy się popyt na dobro X, który początkowo wynosił 2000, jeżeli dochód konsumenta wzrósł z 1000 do 1200 zł, a elastyczność dochodowa popytu na dobro X jest równa 1,5? Jakiego rodzaju dobrem jest X?


2.Popyt na dobro X wynosi 5000 jednostek, przy cenie na dobro Y równej 20 dolarom. Po podniesieniu ceny na dobro Y do 40 dolarów, popyt na dobro X wzrósł o 1000 jednostek. Oblicz cenową mieszaną elastyczność popytu i określ, jakiego rodzaju związek zachodzi miedzy tymi dobrami, podając przykład tych dóbr.


3.Przedstaw graficznie i omów równowagę rynkową

1

Odpowiedzi

2010-02-04T13:57:59+01:00
F....... Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami niższego rzędu.
P....... Nauka ekonomii zajmuje się tworzeniem praw ekonomicznych.
P....... W gospodarce rynkowej ceny są określone przez konsumenta, a w gospodarce nakazowo – rozdzielczej przez producenta.
P....... Popyt jest wysoce elastyczny względem ceny, gdy względna zmiana ceny jest mniejsza od względnej zmiany popytu.
F....... Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb konsumenta.
P....... Popyt jest to zapotrzebowanie na dobro w danym czasie i przy danych cenach
F....... Funkcja podaży ma nachylenie ujemne
F....... Dochód konsumenta determinuje tylko wielkość podaży
P....... Dodatni współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami niższego rzędu.
F....... Kształt krzywej popytu wynika z dodatniej zależności między ceną a dochodem.