Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:06:39+01:00
Wiesz co zobacz sobie na wikipedii o UE. podam Ci link:http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
2010-02-03T22:11:07+01:00
Czym jest Unia Europejska?
Jedynym w swoim rodzaju gospodarczym i politycznym partnerstwem 27 demokratycznych państw europejskich.
Jakie są jej cele?

Pokój, dobrobyt i wolność dla 498 milionów obywateli – w bardziej sprawiedliwym i bezpiecznym świecie.
Co osiągnięto do tej pory?

Zniesienie granic dla ruchu turystycznego i wymiany handlowej, euro (wspólna waluta europejska), poprawę w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, wyższy poziom życia w uboższych regionach, wspólne działania w zakresie walki z przestępczością i terroryzmem, tańsze rozmowy telefoniczne, szeroki zakres możliwości podjęcia studiów za granicą… i wiele więcej.
Instytucje UE

Aby umożliwić funkcjonowanie UE, jej państwa członkowskie ustanowiły organy, które kierują działaniami Unii i przyjmują jej ustawodawstwo. Są to:

* Parlament Europejski (reprezentuje obywateli Unii Europejskiej),
* Rada Unii Europejskiej (reprezentuje rządy krajowe),
* Komisja Europejska (reprezentuje wspólne interesy UE).

Nasza wspólna sprawa

Traktat o Unii Europejskiej Deutsh English Français, podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Traktat z Maastricht zmienił nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską. Wprowadził również nowe formy współpracy pomiędzy rządami państw członkowskich, np. w zakresie obrony oraz w obszarze „sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”. Poprzez włączenie współpracy międzyrządowej do istniejącego „wspólnotowego” systemu, Traktat z Maastricht stworzył nową strukturę składającą się z trzech filarów o charakterze politycznym i gospodarczym. Ta właśnie struktura stanowi Unię Europejską (UE).

Unia Europejska nie jest doskonała − to projekt, który wciąż trzeba ulepszać.
Czym powinna zajmować się UE, a czym nie? Wypowiedzmy się na ten temat!

* Możemy skontaktować się z lokalnym posłem do parlamentu – polityka UE stanowi część polityki krajowej.
* Możemy skontaktować się z posłem do Parlamentu Europejskiego reprezentującym nasz kraj i oddać swój głos w wyborach europejskich – Parlament Europejski przyjmuje prawo UE: europarl.europa.eu
* Możemy skontaktować się z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia konsumentów, grupy nacisku zajmujące się ochroną środowiska itp.) – pełnią one w UE funkcję doradczą w kwestiach politycznych.


1. Dlaczego Unia Europejska?
UE stworzono w następstwie drugiej wojny światowej, aby zapewnić pokój, stabilność i dobrobyt w Europie. Jak udało się dostosować jej zadania i podstawowe wartości do realiów XXI wieku? 2.Dziesięć etapów w historii UE
2. Dziesięć etapów w historii UE
Historia UE w dziesięciu odsłonach, od deklaracji Schumana i UE w składzie sześciu państw w latach 50. do rozszerzenia w 2007 r., w wyniku którego Unia liczy 27 państw.
3. Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa.
3. Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa
W rozdziale trzecim omówiono kryteria członkowstwa w UE i wymieniono państwa oczekujące na przystąpienie do Unii. Przedstawiono również korzyści i wyzwania, jakie wiążą się z rozszerzeniem, oraz wyjaśniono, jakie stosunki utrzymuje Europa ze swoimi sąsiadami.
4. W jaki sposób funkcjonuje UE?
Stąd dowiedzą się Państwo, jakie są zadania i zakres odpowiedzialności trzech głównych organów decyzyjnych w UE: Parlamentu, Rady Ministrów UE i Komisji. Opisano tutaj również, w jaki sposób inne instytucje uczestniczą w procesie decyzyjnym.
5. Czym zajmuje się Unia?
5. Czym zajmuje się Unia?
Solidarność i innowacje to dwa spośród kluczowych słów opisujących działalność UE.Tutaj można znaleźć odpowiedź na pytanie, na co Unia przeznacza swój roczny budżet, w wysokości ponad 120 mld EUR, w dziedzinach takich jak rozwój regionalny i społeczny, rolnictwo, badania i energia. 6. Jednolity rynek
6. Jednolity rynek
Jednolity rynek to jedno spośród najważniejszych osiągnięć UE.W szóstym rozdziale przedstawiono korzyści płynące ze wspólnego rynku, historię jego powstania oraz nowe wyzwania, jakim musi sprostać w dzisiejszej UE.
7. Unia gospodarcza i walutowa oraz euro
7. Unia gospodarcza i walutowa oraz euro
Euro to wspólna waluta unijna. W rozdziale tym opisano historię stworzenia euro i UGW, wyjaśniono, na jakiej zasadzie opiera się euro, oraz wymieniono państwa, które posługują się wspólną walutą. 8. W kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy.
8. W kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy
Wzrost gospodarczy i zatrudnienie to dzisiaj dla UE kwestie priorytetowe. Unia zamierza stać się bardziej konkurencyjna, nie zapominając przy tym o odpowiedzialności społecznej i wspieraniu zrównoważonego rozwoju. W rozdziale ósmym opisano, w jaki sposób zamierza osiągnąć ten cel.
9. Europa obywatelska
9. Europa obywatelska
Obywatelstwo UE wiąże się z szeregiem praw podstawowych i politycznych, w tym także prawem do podróżowania, życia i pracy na obszarze całej UE. Miliony młodych ludzi miały już okazję studiować za granicą. Tutaj opisano, jakie to może mieć dla Państwa znaczenie. 10. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
10. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
Obywatele UE cieszą się większą niż kiedykolwiek wolnością przemieszczania się na terenie UE.Mobilność wiąże się też jednak z nowymi wyzwaniami, tak więc policja i sądy muszą ze sobą ściślej współpracować, aby obywatele czuli się w Europie bezpieczniej.
11. Unia Europejska na arenie światowej
11. Unia Europejska na arenie światowej
Europejczycy wywierają większy wpływ na arenie międzynarodowej, kiedy mówią jednym głosem. Państwa UE ściśle ze sobą współpracują w kwestiach handlu i polityki rozwoju. UE prowadzi również wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 12. Przyszłość Europy?
12. Przyszłość Europy?
Obecnie UE obejmuje cały kontynent. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów obywateli Europy w dobie globalizacji. Aby umożliwić UE skuteczniejsze działanie w naszym imieniu, opracowano nowy traktat zwany „traktatem lizbońskim”.

Licząca już 27 państw członkowskich o łącznej ludności sięgającej niemal pół miliarda, Unia Europejska obejmuje znaczną część kontynentu. Od samego początku skutecznie zapewnia stabilność i dobrobyt swoim obywatelom. Założenia polityczne i konkretne działania Unii dotykają każdego - czy to pośrednio, czy też bezpośrednio.

Unia Europejska ma na celu stworzenie sprawiedliwego i opiekuńczego społeczeństwa, zaangażowanego na rzecz propagowania dobrobytu i tworzenia miejsc pracy dzięki coraz bardziej konkurencyjnym przedsiębiorstwom i podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Każdego roku tylko 1% całkowitych zasobów Unii Europejskiej pozwala UE budować naszą wspólną przyszłość i podejmować zobowiązania na arenie światowej. Decyzje o wydatkach podejmowane są w zależności od tego, czy jedno euro zostanie lepiej zużytkowane przez UE czy też przez rządy krajowe. Nacisk kładziony jest na sprostanie wyzwaniom, jakie współczesny świat rzuca naszemu społeczeństwu tak, aby zapewnić lepsze życie obywatelom UE. W związku z tym środki wydaje się przede wszystkim na zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w UE, promowanie mobilności, którą umożliwiło otwarcie granic wewnętrznych, budowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w ramach UE oraz umacnianie różnorodności kulturowej państw członkowskich. Unia wydaje również znaczne sumy poza swymi granicami, ponieważ jej znaczenie gospodarcze i polityczne na świecie oznacza też określone obowiązki na arenie światowej.

# Strony internetowe instytucji unijnych
# Parlament Europejski
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE na pięcioletnią kadencję.
# Rada Unii Europejskiej
Ministrowie rządów krajowych spotykają się, aby debatować i wraz z PE przyjmować akty prawne.
# Komisja Europejska
Komisja – komisarze i pracownicy europejskiej służby cywilnej – występuje z wnioskami w sprawie nowych aktów prawnych i sprawdza, czy są one właściwie stosowane w całej UE. Komisja Europejska działa we wspólnym interesie całej UE.
# Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Prawo UE
# Europejski Trybunał Obrachunkowy
Kontroluje stronę finansową działalności UE.
# Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Rozpatruje skargi na niewłaściwe administrowanie w instytucjach i organach UE.
# Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawuje nadzór nad ochroną danych w instytucjach i organach UE oraz udziela porad na temat danych

ja dostałam ocene 6 z tego więc lepiej napisz to