Odpowiedzi

2009-10-07T20:08:03+02:00
Znaczenie informacji w historii ludzkości zawsze było i jest bardzo duże. Odczuwamy to instynktownie - widok ludzi, którzy przez dłuższy czas nie porozumiewają się ze sobą w jakikolwiek sposób sprawia na nas wrażenie czegoś bardzo nienaturalnego i wręcz przygnębiającego. We współczesnym świecie informacja odgrywa coraz większą rolę. Ten proces widoczny jest nie tylko w bezpośrednich stosunkach międzyludzkich, w życiu społecznym lecz także w gospodarce. Z jednej strony niezwykle dynamicznie rozwijają się środki masowego przekazu: zwiększa się zasięg prasy, radia i telewizji, a także innych mediów na czele z internetem zarówno w sensie wielkości nakładów i liczby kanałów jak i liczby krajów i ludzi, do których docierają te środki. Z drugiej zaś strony w sferze ekonomicznej coraz więcej pieniędzy wydajemy nie na materiały i przedmioty lecz na informację - po pierwsze w postaci czystej na różnych nośnikach (gdzie ważna jest tylko informacja, a nie nośnik) i po drugie zawartą w produktach, gdzie wkład informacyjny (idea, pomysł itp.) odgrywa istotną, a często najważniejszą rolę.
Społeczeństwem informacyjnym jest takie społeczeństwo, w którym sektor informacyjny (gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji) zyskuje przewagę nad sektorem przemysłowym w gospodarce. Oznacza to, że w tym sektorze skoncentrowany jest znaczny kapitał, potencjał ludzki, a także, iż jest to sektor dający największe zyski. W sensie społeczno-psychologicznym natomiast takie społeczeństwo możemy rozumieć w ten sposób, że ludzie swój żywotny interes upatrują przede wszystkim w sferze informacyjnej. W takim społeczeństwie bardzo cenionymi wartościami są dostęp do informacji, posiadanie informacji (bycie poinformowanym), a także edukacja. Zdobywanie informacji i jej wymiana należą do najważniejszych aktywności.
W gruncie rzeczy sektor informacyjny należałoby zakwalifikować przede wszystkim jako sferę usług. Jednak trzeba od razu się zastrzec, że rozróżnienie na sfery usług i produkcyjną nie daje możliwości precyzyjnego określenia roli informacji w społeczeństwie informacyjnym. Rozróżnienie na te dwie sfery nie oznacza, że tylko w sferze usług mamy do czynienia z informacją. Przeciwnie: społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się właśnie tym, że informacja przenika wszystkie dziedziny nie wyłączając produkcyjnej - postęp również w przemyśle polega głównie na tym, że wykorzystuje coraz więcej informacji (ten sektor staje się bardziej informacjochłonny), stosuje się na coraz większą skalę komputeryzację i robotyzację oraz zatrudnia coraz lepiej wykwalifikowany personel. Różnica polega na tym, że sfera usług jest w coraz większym stopniu, a w niektórych przypadkach wyłącznie oparta na informacji - przyjmuje surowiec w postaci danych (informację nieuporządkowaną), przetwarza go i powstaje rezultat w postaci uporządkowanej (informację w węższym sensie).
Oczywiście jest to też uproszczenie, ponieważ znaczna część usług ma też charakter materialny, ale tu też tendencja jest wyraźna: usługi o charakterze niematerialnym wykazują znacznie większą dynamikę od usług o charakterze materialnym. Ta tendencja charakteryzuje różne dziedziny życia, na jej potwierdzenie można wskazać na ewolucję obrotu pieniężnego w kierunku zmniejszania roli pieniądza w postaci materialnej i zastępowanie go pieniądzem elektronicznym (na przykład obrót pieniężny za pomocą sieci bankowych i kart kredytowych) oraz redukowanie papieru jako nośnika informacji na rzecz innych nośników.
W procesie narastającej lawinowo ilości informacji i konstruowaniem coraz sprawniejszych urządzeń do jej przetwarzania niezwykle istotną rolę powinna odegrać sztuczna inteligencja. Pojęcia sztucznej inteligencji nie należy jednak utożsamiać z czymś w rodzaju mózgu elektronicznego z kilku powodów, z których warto wymienić dwa. Po pierwsze, pomimo postępów w tej dziedzinie daleko jeszcze komputerom do możliwości mózgu ludzkiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o procesy mające nie odtwórczy lecz twórczy charakter, po drugie zaś, przetwarzanie informacji w komputerach ma inny niż u ludzi charakter.
Komputer w istocie rzeczy pozostał nadal środkiem pomocniczym w działalności człowieka mimo, iż w procesie przekształceń i udoskonaleń stoi znacznie wyżej niż proste narzędzie. Ewolucja w tej dziedzinie wyglądała następująco:
NARZĘDZIE (materia)
MASZYNA (materia + energia)
AUTOMAT (materia + energia + informacja)
5 4 5