Odpowiedzi

2010-02-04T18:57:29+01:00
Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma obowiązek do:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,
2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum,
4. przestrzegania zasad higieny osobistej,
5. przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
6. szanowania i ochrony mienia gimnazjum,
7. godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,
8. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.


OBOWIĄZKI UCZNIA

Ja, jako gimnazjalista :

1. Aktywnie i systematycznie uczestniczę w zajęciach lekcyjnych a nieobecności usprawiedliwiam w ciągu 3-dni po powrocie do szkoły, zwolnieniem od rodziców lub innych osób i instytucji do tego upoważnionych.

2. Przestrzegam zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3. Szanuję przekonania i poglądy innych osób .

4. Szanuję godność swoją i innych.

5. Starannie wykonuję polecenia i zadania zalecane przez wychowawcę inauczycieli oraz dyrekcję szkoły.

6. Dbam o wspólne dobro, ład i porządek w szkole:

- nie niszczę sprzętu szkolnego

- nie zanieczyszczam klas, korytarzy i boisk

- troszczę się o wygląd klasy, korytarzy, o kwiaty i gazetki

- przestrzegam innych przed popełnieniem złego czynu ( np.. kradzieży, dewastacji...)

7. Nie opuszczam terenu szkoły w czasie trwania lekcji i w przerwach między nimi.

8. Sprzeciwiam się agresji i przemocy - sam nie uczestniczę w takich sytuacjach.

9. Informuję nauczycieli o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu kolegów.

10.Dbam o higienę i należyty wygląd zewnętrzny, godny gimnazjalisty.

11 -Podkreślam uroczystym strojem szkolnym ( biało -granatowy, biało -czarny) następujące ważne wydarzenia :

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

- święta narodowe

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

12. Dbam o honor własnej szkoły.

13. Przestrzegam uchwał samorządu klasowego i szkolnego.

14. Chcę żyć wolny od uzależnień : papierosów, alkoholu, narkotyków.

15. Jestem świadomy, że za wykroczenia, w naszej szkole poniosę konsekwencje
swoich czynów.