1.podaj wzory 2 izomerów związku chemicznego o wzorze C6H14. podaj ich nazwy systematyczne.
2.określ w jaki sposób zmieniają się właściwości fizyczne alkanów w szeregu homologicznym.
3.które z węglowodorów: C6H12, C5H12, C6H10, C6H14, C4H6 należą do szeregu.
4.Do szeregu homologicznego etanu należą:(podaj nazwy tych związków).
5.zapisz przykład równania reakcji: a)przyłączania b)podstawiania
6.do podanych schematów ułóż równania reakcji zachodzących z udziałem: a) etan (strzałka) bromoetan b)propen(strzałka) 1,2-dibromopropan

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T13:42:34+01:00
1) 3-metylo pentan wzór pólstrukturalny CH3CH2CH(CH3)CH2CH3
link jak to strukturalnie wygląda http://pl.wikipedia.org/wiki/3-metylopentan
2,2- dimetylo butan Wzór półstrukturalny: CH3-C(-CH3)2-CH2-CH3. link jak to strukturalnie wygląda http://pl.wikipedia.org/wiki/2,2-dimetylobutan
2) Od 1-4 atomów C to gazy, od 5-15 atomów węgla to ciecze, a od 16-…. to ciała stałe
3) C5H12 I C6H14
4) Metan, propan, butan,pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan itd.
5) przyłacznia : jest to reakcja charakerystyczna dla alkenów i alkinów
H2C=CH2 +Cl2 -> H2ClC-CClH2
pęka podwójne (lub potrójne u alkinów) wiązanie i przyłancza sie chlor
podstawiania: charakterystyczna dla alkanów
CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl
6)C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr
C3H6 + Br2 -> C3H6Br2